Faculty of Law, Administration and Economics, Institute of Economic Sciences
International Conference
THE QUALITY OF LIFE FOR DISABLED PEOPLE AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
Wroclaw, 9 – 10th June 2016
International Conference
The quality of life for disabled people at the beginning of the 21st century

The main objective of the conference is the mobilisation of the scientific community and the business sector for the benefit of disabled people by showing the problems they face in everyday life.

Disability in various forms affects children, young people, people of working age and older persons. Regardless of the type of dysfunction (sight, hearing, mobility) or chronic disease, all disabled people deserve full participation in public life, respect from society and self-esteem – normality in relationships. Convinced of the importance of this subject we would like to invite you to participate in this year’s conference.
The aim of the conference is to activate the scientific community and the business sector for the benefit of disabled people by showing the problems they face in everyday life. The premise of the organizers is the identification and presentation of the basic legal, medical, economic and social problems of disabled people and to offer them some specific solutions. The conference will present various aspects of the lives of people with disabilities in the context of its quality. Much attention will be devoted to the problem of exclusion and the integration of people with disabilities into society.
The target audience of the conference is people with disabilities together with their carers, organizations working for the disabled, employees of family support centres and family support centres, representatives of government institutions dealing with people with disabilities and academic professionals associated with the problems of the disabled.
This year’s conference is a continuation of the National Conference “I cannot see a problem – the quality of life of people with impaired vision“, which took place on 11th June 2015 at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw.

Photos from this year’s Conference

Photos from the last year’s Conference

LEADERS

prof. dr hab. Grażyna Światowy

Wroclaw University of Economics

prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

University of Wroclaw

dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

University of Wroclaw

dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. nadzw. SGH

Warsaw School of Economics

dr hab. Janina Kundera, prof. nadzw. UWr

University of Wroclaw

prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz

Wroclaw University of Economics

mgr inż. Halina Woźniak

Vice-Chair Statistical Office in Wroclaw

dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE

Wroclaw University of Economics

dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

Chair Statistical Office in Wroclaw

prof. dr hab. Witold Kwaśnicki

University of Wroclaw

Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta

Akademia Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Leon Olszewski

University of Wroclaw

SPEAKERS

dr Krystyna Gilga

Wroclaw University of Economics

dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE

Wroclaw University of Economics

dr Hanna Castel

Ben Gurion University

 Bartosz Kotecki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

prof. dr Mariya Stankova

College of Tourism Blagoevgrad

dr Łukasz Jurek

Wroclaw University of Economics

mgr Paweł Parus

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

prof. Jan Kowalski

Uniwersytet Wrocławski

PROGRAMME

08:00 – 09:00
Registration of the participants


09:00 – 10:00
Opening session, speeches of the guests


SESSION I – The human normality and disability in society, rm. 2D

Leader: prof. dr hab. Grażyna Światowy

Ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Godność i ubóstwo osoby upośledzonej w świetle chrześcijańskiej etyki społecznej


Mgr Aleksandra Busse-Brandyk, Radio Szafir, Normalni czy jeszcze nie zdiagnozowani – o normalnym traktowaniu niepełnosprawności


Ks. prof. PWT, dr hab. Sławomir Stasiak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Uzdrowienia Jezusa jako przywracanie niepełnosprawnych do społeczeństwa


Dr Hanna Castel, Ben Gurion University, Beer Sheva, Israel, Promoting Equality of Persons with Disabilities in Israel


10:00 – 11:30
Dr Ulrike Kurth, Westfalen-Kolleg Paderborn, Integration oder Inklusion – was kann Bildung leisten


Felix Schneider, Westfalen-Kolleg Paderborn, Disabled in Germany


Robert Nederkoorn, ROC van Amsterdam, Disabled in the Netherlands


Mgr Adam Włodarczyk, Fundacja Nie Widzę Problemu, Podejście metodyczne do badań nad niepełnosprawnością


Mgr Paweł Parus, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Nie ma barier Dolny Śląsk


11:30 – 12:00
Coffee break


SESSION II – Diagnosis of disability, legal and medical issues, rm. 2D

Leader: prof.dr hab. Urszula Kalina-Prasznic; dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski, Samodzielność, integracja i niedyskryminacja osób niepełnosprawnych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i Karcie Praw Podstawowych UE


Katarzyna Sobańska-Laskowska, Pełnomocnik Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Działalność Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami


Dr Elżbieta Hoffman, Orzecznik ZUS, Działalność orzecznika – problemy praktyczne


Dr Witold Wnukiewicz, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Między leczeniem a rehabilitacją – luka w systemie opieki zdrowotnej


Prof. UWr dr hab. Bernadeta Szczupał, Uniwersytet Wrocławski, Prawo pacjenta przewlekle chorego do poszanowania jego godności

12:00 – 14:00

Dr hab. Agnieszka Skowron, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wpływ opieki farmaceutycznej na jakość życia


Dr inż. Konrad Żak, Apteka prywatna, Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych


Dr Magdalena Wieczorkowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Niepełnosprawność – między medykalizacją a demedykalizacją


Mgr Małgorzata Witkowska, Centrum Psychiatrii i Psychologii “Mariamed” w Lubinie, Znaczenie twórczości artystycznej w leczeni i aktywizowaniu osób z chorobą psychiczną


Krzysztof Marciniak, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom, Powołanie Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych


14:00 – 15:00
Break


SESSION IIIa – People with disabilities on the labour market, rm. 2D

Leader: prof. dr hab. Leon Olszewski, dr Urszula Banaszczak-Soroka


Dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia, Zatrudnienie wspomagane formą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami


Dr Katarzyna Kutek-Sładek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową


Mgr Monika Piega, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Absolwent z niepełnosprawnością w obliczu rynku pracy


Mgr Emilia Sielicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nierówności społeczne – bariery dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy


Mgr Katarzyna Godek, Uniwersytet Wrocławski, Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy

15:00 – 16:30

Mgr Bartosz Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Służbie Cywilnej


Joanna Olszowy, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu, Jakość życia osób niepełnosprawnych jako kategoria ekonomiczna


Mgr Jolanta Żurakowska, Dyskryminacja osób z Zespołem Downa


Dr inż. Dorota Kwiatkowska – Ciotucha, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Problemy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce


Mgr Dorota Kowalska, Uniwersytet Wrocławski, Zatrudnienie ON w kontekście wyzwań dla dolnośląskiego biznesu oraz barier i stereotypów


SESSION IIIb – Sport and leisure activities for people with disabilities, rm. 2.02D

Leader: Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka, dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska


Prof. dr. Maria M. Kicheva-Kirova, prof. dr. Stoyan O. Kirov, College of Tourism Blagoevgrad, Opportunities for development of tourism for people with disabilities


Prof. dr. Mariya Stankova, College of Tourism Blagoevgrad, Improving the quality of life through Balneotourism practices: the Bulgarian experience


Dr Anna Krajewska-Smardz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Sharing economy w opinii turystów niepełnosprawnych ruchowo


Dr Joanna Gładyszewska-Cylulko, Uniwersytet Wrocławski, Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia osób z niepełnosprawnością na przykładzie osób niewidomych i słabowidzących


Mgr Wit Jędrzejewski, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start Wrocław, dr. hab. prof. PO Aleksander Stuła, Politechnika Opolska, mgr Olga Komarnicka-Jędrzejewska, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Koszykówka na wózkach na przełomie wieków

15:00 – 16:30

Dr Piotr Stańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Osoba niepełnosprawna – aspekt kompetencji w świetle teorii Kody-Emocje


Dorota Chlebuś, Andrzej Motyka, DASHIRA, „Praktyka Śmiechu” jako innowacyjna metoda edukacyjna, integracyjna i rozwojowa – skutecznie poprawiająca jakość życia osób niepełnosprawnych


Agnieszka Samol, Uniwersytet Opolski, Moje życie bez barier


Mgr Agnieszka Rajman, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Postrzeganie osób z niepełnosprawnością w Niemczech


16:30
A summary of the first day of the conference

 SESSION IV – The scale od disability in Poland, rm. 2D

Leader: prof. UE, dr hab. Olga Kowalczyk, dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka


Dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jaka polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych?


Bartosz Kotecki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych proponowane przez DWUP


Prof. nadzw. UEP, dr hab. Grażyna Dehnel, Urząd Statystyczny w Poznaniu/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr Tomasz Klimanek, Urząd Statystyczny w Poznaniu/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w świetle estymacji pośredniej


9:30 – 11:00


Dr Radosław Antczak, Główny Urząd Statystyczny, Niepełnosprawni na rynku pracy w świetle badań GUS


Mgr Alicja Zajenkowska-Kozłowska, Główny Urząd Statystyczny, Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 2014 r.


Dr Elżbieta Stańczyk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Statystyczny obraz niepełnosprawności w województwie dolnośląskim


11:00 – 11:30
Coffee break


POSTER SESSION


11:00 – 11:30
Mgr Agata Girul, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Profile społeczno-demograficzne aktywnych zawodowo mieszkańców woj. dolnośląskiego w świetle wyników NSP 2011


SESSION Va – The specifity of the functioning of disabled people – family, school, workplace, environment, rm. 2.05D

Leader: prof. nadzw. SGH, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. nadzw. UWr, dr hab. Janina Kundera


Prof. nadzw. SGH, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością


Dr hab. Beata Cytowska, Uniwersytet Wrocławski, Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w optyce ich rodziców


Dr Olga Komorowska, Uniwersytet Gdański, Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech


Dr Krystyna Gilga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kształcenie osób z niepełnosprawnością w uczelniach wyższych

11:30 – 13:00

Dr Paweł Cylulko, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sztuka muzyczna a jakość życia osób z niepełnosprawnością wzrokową


Mgr Marek Marchewka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Weterani poszkodowani. Rzeczywistość życia po powrocie z misji


Mgr Marcin Lerka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ponadgimnazjalnej


SESSION Vb – Measurement of quality of life, rm. 2D

Leader: prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, mgr inż. Halina Woźniak


Prof. UWr, dr hab. Stanisław Kłopot, Uniwersytet Wrocławski, Socjo-demograficzne uwarunkowania jakości życia niepełnosprawnych


Mgr Anna Bieńkuńska, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Wybrane aspekty jakości życia osób niepełnosprawnych w Polsce (na podstawie badań GUS)


Dr Piotr Rogala, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym – studium przypadku


11:30 – 13:00


Dr Katarzyna Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Postawy wobec własnych ograniczeń osób niepełnosprawnych


Dr Łukasz Jurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jakość życia zawodowego osób opiekujących się starszymi członkami rodziny


Mgr Tomasz Kasprzak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności osób głuchoniewidomych w Polsce i Republice Czeskiej. Analiza porównawcza


13:00 – 14:00
Break


 SESSION VI – The importance of socio-technological innovation in an effort to improve the quality of life of people with disabilities, rm. 2D

Leader: prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta


Dr inż. Bartosz Kunka, AssisTech Sp. z o.o., C-Eye – rehabilitacja mózgu poprzez kanał wzrokowy


Dr inż. Aleksandra Królak, Politechnika Łódzka, Ocena wybranych platform e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego


Mgr Alicja Choma, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wpływ nowoczesnych technologii na życie społeczne osób niepełnosprawnych

14:00 – 15:30

Dr Iwona Jagoszewska, Uniwersytet Wrocławski, Nowe technologie a poprawa jakości życia osób z wadą słuchu


Mgr Grzegorz Tymoszyk Centrum Sektor 3, Organizacje pozarządowe – zrzeszanie i działania na rzecz osób niepełnosprawnych


Mgr Kiriakos Chatzipentidis, Uniwersytet Wrocławski, Biblioterapia rodzeństwa dzieci z autyzmem


15:30
A summary of the conference
08:00 – 09:00
Registration of the participants

09:00 – 10:00
Opening session, speeches of the guests

SESSION I – The human normality and disability in society, rm. 2D

Leader: prof. dr hab. Grażyna Światowy

Ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Godność i ubóstwo osoby upośledzonej w świetle chrześcijańskiej etyki społecznej

Mgr Aleksandra Busse-Brandyk, Radio Szafir, Normalni czy jeszcze nie zdiagnozowani – o normalnym traktowaniu niepełnosprawności

Ks. prof. PWT, dr hab. Sławomir Stasiak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Uzdrowienia Jezusa jako przywracanie niepełnosprawnych do społeczeństwa

Dr Hanna Castel, Ben Gurion University, Beer Sheva, Israel, Promoting Equality of Persons with Disabilities in Israel

10:00 – 11:30
Dr Ulrike Kurth, Westfalen-Kolleg Paderborn, Integration oder Inklusion – was kann Bildung leisten

Felix Schneider, Westfalen-Kolleg Paderborn, Disabled in Germany

Robert Nederkoorn, ROC van Amsterdam, Disabled in the Netherlands

Mgr Adam Włodarczyk, Fundacja Nie Widzę Problemu, Podejście metodyczne do badań nad niepełnosprawnością

Mgr Paweł Parus, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Nie ma barier Dolny Śląsk

11:30 – 12:00
Coffee break

SESSION II – Diagnosis of disability, legal and medical issues, rm. 2D

Leader: prof.dr hab. Urszula Kalina-Prasznic; dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski, Samodzielność, integracja i niedyskryminacja osób niepełnosprawnych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i Karcie Praw Podstawowych UE

Katarzyna Sobańska-Laskowska, Pełnomocnik Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Działalność Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami

Dr Elżbieta Hoffman, Orzecznik ZUS, Działalność orzecznika – problemy praktyczne

Dr Witold Wnukiewicz, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Między leczeniem a rehabilitacją – luka w systemie opieki zdrowotnej

Prof. UWr dr hab. Bernadeta Szczupał, Uniwersytet Wrocławski, Prawo pacjenta przewlekle chorego do poszanowania jego godności

Dr hab. Agnieszka Skowron, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wpływ opieki farmaceutycznej na jakość życia

Dr inż. Konrad Żak, Apteka prywatna, Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dr Magdalena Wieczorkowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Niepełnosprawność – między medykalizacją a demedykalizacją

Mgr Małgorzata Witkowska, Centrum Psychiatrii i Psychologii “Mariamed” w Lubinie, Znaczenie twórczości artystycznej w leczeni i aktywizowaniu osób z chorobą psychiczną


Krzysztof Marciniak, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom, Powołanie Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych

14:00 – 15:00
Break

SESSION IIIa – People with disabilities on the labour market, rm. 2D

Leader: prof. dr hab. Leon Olszewski, dr Urszula Banaszczak-Soroka

Dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia, Zatrudnienie wspomagane formą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Dr Katarzyna Kutek-Sładek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową

Mgr Monika Piega, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Absolwent z niepełnosprawnością w obliczu rynku pracy

Mgr Emilia Sielicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nierówności społeczne – bariery dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Mgr Katarzyna Godek, Uniwersytet Wrocławski, Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy

Mgr Bartosz Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Służbie Cywilnej

Joanna Olszowy, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu, Jakość życia osób niepełnosprawnych jako kategoria ekonomiczna

Mgr Jolanta Żurakowska, Dyskryminacja osób z Zespołem Downa

Dr inż. Dorota Kwiatkowska – Ciotucha, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Problemy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce

Mgr Dorota Kowalska, Uniwersytet Wrocławski, Zatrudnienie ON w kontekście wyzwań dla dolnośląskiego biznesu oraz barier i stereotypów

SESSION IIIb – Sport and leisure activities for people with disabilities, rm. 2.02D

Leader: Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka, dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Prof. dr. Maria M. Kicheva-Kirova, prof. dr. Stoyan O. Kirov, College of Tourism Blagoevgrad, Opportunities for development of tourism for people with disabilities

Prof. dr. Mariya Stankova, College of Tourism Blagoevgrad, Improving the quality of life through Balneotourism practices: the Bulgarian experience

Dr Anna Krajewska-Smardz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Sharing economy w opinii turystów niepełnosprawnych ruchowo

Dr Joanna Gładyszewska-Cylulko, Uniwersytet Wrocławski, Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia osób z niepełnosprawnością na przykładzie osób niewidomych i słabowidzących

Mgr Wit Jędrzejewski, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start Wrocław, dr. hab. prof. PO Aleksander Stuła, Politechnika Opolska, mgr Olga Komarnicka-Jędrzejewska, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Koszykówka na wózkach na przełomie wieków

Dr Piotr Stańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Osoba niepełnosprawna – aspekt kompetencji w świetle teorii Kody-Emocje

Dorota Chlebuś, Andrzej Motyka, DASHIRA, „Praktyka Śmiechu” jako innowacyjna metoda edukacyjna, integracyjna i rozwojowa – skutecznie poprawiająca jakość życia osób niepełnosprawnych

Agnieszka Samol, Uniwersytet Opolski, Moje życie bez barier

Mgr Agnieszka Rajman, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Postrzeganie osób z niepełnosprawnością w Niemczech

16:30
A summary of the first day of the conference

 SESSION IV – The scale od disability in Poland, rm. 2D

Leader: prof. UE, dr hab. Olga Kowalczyk, dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

Dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jaka polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych?

Bartosz Kotecki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych proponowane przez DWUP

Prof. nadzw. UEP, dr hab. Grażyna Dehnel, Urząd Statystyczny w Poznaniu/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr Tomasz Klimanek, Urząd Statystyczny w Poznaniu/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w świetle estymacji pośredniej

Dr Radosław Antczak, Główny Urząd Statystyczny, Niepełnosprawni na rynku pracy w świetle badań GUS

Mgr Alicja Zajenkowska-Kozłowska, Główny Urząd Statystyczny, Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 2014 r.

Dr Elżbieta Stańczyk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Statystyczny obraz niepełnosprawności w województwie dolnośląskim

11:00 – 11:30
Coffee break

POSTER SESSION

11:00 – 11:30
Mgr Agata Girul, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Profile społeczno-demograficzne aktywnych zawodowo mieszkańców woj. dolnośląskiego w świetle wyników NSP 2011

SESSION Va – The specifity of the functioning of disabled people – family, school, workplace, environment, rm. 2.05D

Leader: prof. nadzw. SGH, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. nadzw. UWr, dr hab. Janina Kundera

Prof. nadzw. SGH, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością

Dr hab. Beata Cytowska, Uniwersytet Wrocławski, Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w optyce ich rodziców

Dr Olga Komorowska, Uniwersytet Gdański, Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech

Dr Krystyna Gilga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kształcenie osób z niepełnosprawnością w uczelniach wyższych

Dr Paweł Cylulko, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sztuka muzyczna a jakość życia osób z niepełnosprawnością wzrokową

Mgr Marek Marchewka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Weterani poszkodowani. Rzeczywistość życia po powrocie z misji

Mgr Marcin Lerka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ponadgimnazjalnej

SESSION Vb – Measurement of quality of life, rm. 2D

Leader: prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, mgr inż. Halina Woźniak

Prof. UWr, dr hab. Stanisław Kłopot, Uniwersytet Wrocławski, Socjo-demograficzne uwarunkowania jakości życia niepełnosprawnych

Mgr Anna Bieńkuńska, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Wybrane aspekty jakości życia osób niepełnosprawnych w Polsce (na podstawie badań GUS)

Dr Piotr Rogala, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym – studium przypadku

Dr Katarzyna Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Postawy wobec własnych ograniczeń osób niepełnosprawnych

Dr Łukasz Jurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jakość życia zawodowego osób opiekujących się starszymi członkami rodziny

Mgr Tomasz Kasprzak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności osób głuchoniewidomych w Polsce i Republice Czeskiej. Analiza porównawcza

13:00 – 14:00
Break

 SESSION VI – The importance of socio-technological innovation in an effort to improve the quality of life of people with disabilities, rm. 2D

Leader: prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta

Dr inż. Bartosz Kunka, AssisTech Sp. z o.o., C-Eye – rehabilitacja mózgu poprzez kanał wzrokowy

Dr inż. Aleksandra Królak, Politechnika Łódzka, Ocena wybranych platform e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego

Mgr Alicja Choma, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wpływ nowoczesnych technologii na życie społeczne osób niepełnosprawnych

Dr Iwona Jagoszewska, Uniwersytet Wrocławski, Nowe technologie a poprawa jakości życia osób z wadą słuchu

Mgr Grzegorz Tymoszyk Centrum Sektor 3, Organizacje pozarządowe – zrzeszanie i działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Mgr Kiriakos Chatzipentidis, Uniwersytet Wrocławski, Biblioterapia rodzeństwa dzieci z autyzmem

15:30
A summary of the conference

ORGANISERS

Institute of Economic Sciences, Faculty of Law, Administration and Economics

http://ine.prawo.uni.wroc.pl

Statistical Office in Wroclaw

http://wroclaw.stat.gov.pl

Foundation I Cannot See a Problem

http://niewidzeproblemu.eu

ORGANISING COMMITTEE
 • dr hab. Katarzyna Szalonka – University of Wroclaw – Chair
 • dr Wioletta Nowak – University of Wroclaw – Vice chair
 • dr Urszula Banaszczak-Soroka – University of Wroclaw – Secretary, financial coordinator
 • mgr inż. Halina Woźniak – Vice Director of the Statistical Office in Wroclaw
 • dr Magdalena Homa – University of Wroclaw
 • dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska – University of Wroclaw
 • dr Elżbieta Stańczyk, mgr Agnieszka Ilczuk, mgr inż. Hanna Korpalska-Golec, mgr Danuta Komarowska, Leszek Łukaszewicz – Statistical Office in Wroclaw
 • mgr Adam Włodarczyk – Foundation I Cannot See a Problem
 • Natalia Duda – Chairwoman SKN Rising Business Leaders – University of Wroclaw
 • Maciej Świderski – Vice-Chairman SKN Rising Business Leaders – University of Wroclaw
 • Yifan Fu – University of Wroclaw

ACADEMIC COMMITTEE
 • prof. dr hab. inż. Edward Chlebus – Wroclaw University of Technology
 • prof. dr hab. Aleksandr Gugnin – Rzeszow University of Technology
 • prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic – University of Wroclaw
 • prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – University of Wroclaw
 • prof. dr hab. Henryk Mruk – Poznan University of Economics and Business
 • prof. dr hab. Leon Olszewski – University of Wroclaw
 • prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz – Wroclaw University of Economics
 • prof. dr hab. Zdzisław Pisz – Wroclaw University of Economics
 • prof. dr hab. Iga Rudawska – University of Szczecin
 • prof. dr hab. Grażyna Światowy – Wroclaw University of Economics
 • prof. dr. Teoman Duman – International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE – Wroclaw University of Economics
 • dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. nadzw. SGH – Warsaw School of Economics
 • dr hab. Janina Kundera, prof. nadzw. UWr – University of Wroclaw
 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska – University of Wroclaw
 • dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP – Poznan University of Economics and Business
 • dr hab. Agnieszka Skowron – Jagiellonian University in Krakow
 • dr hab. Katarzyna Szalonka – University of Wrocław
 • dr Tibor János Karlovitz – International Research Institute sro, Komárno, Slovakia
 • dr Wioletta Nowak – University of Wroclaw
 • dr Lucyna Witek – Rzeszow University of Technology
 • dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska – University of Wroclaw
 • dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka – Statistical Office in Wroclaw

PARTNERS

logo2_en

HONORARY PATRONAGE

 

 MEDIA PATRONAGE

SPONSORS

INFORMATION

Subjects

Primary research areas:

SESSION I – The human normality and disability in society

SESSION II – Diagnosis of disability, legal and medical issues

SESSION IIIa – People with disabilities on the labour market

SESSION IIIb – Sport and leisure activities for people with disabilities

SESSION IV – The scale of disability in Poland

SESSION Va – The specifity of the functioning of disabled people – family, school, workplace, environment

SESSION Vb – Measurement of quality of life

SESSION VI – The importance of socio-technological innovation in an effort to improve the quality of life of people with disabilities

Deadlines

 • 15th May 2016 – submitting applications for speakers and topics of papers with abstracts
 • 20th May 2016 – qualification of conference papers for publishing
 • 31st May 2016 – submitting by e-mail the final conference paper according to the article template

Publications

The authors determine the form of participation: presentation at the plenary session, poster session, publication in a conference monograph or in the following journal:

 • Ekonomia. Wroclaw Economic Review [online]

Summaries

Publishing Instructions

 • Publication – The requirements according to the guidelines prescribed by the publisher. (http://ekon.sjol.eu/page/dla-autorow-92)
 • Presentation at the plenary session – Please sent the presentation the latest on one day before the conference to the e-mail address given below and also have it with you on USB-storage.

Conference fees

The participation in the conference is free of charge

Research

REQUEST FOR PARTICIPATION IN RESEARCH
Szanowni Państwo, Fundacja Nie Widzę Problemu wraz z Uniwersytetem Wrocławskim prowadzi po raz drugi badania dotyczące jakości życia osób niepełnosprawnych. Pierwsze badania wykonaliśmy w 2015 roku wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku a wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Niepełnosprawność” nr 3/2015. Tegoroczne badania są realizowane wśród osób z dysfunkcją fizyczną i psychiczną. Przygotowaliśmy narzędzia pomiarowe w postaci anonimowych kwestionariuszy ankietowych. Prosimy o wypełnienie kwestionariuszy przez osoby z orzeczoną niepełnosprawnością fizyczną (ruchową) i psychiczną. Celem badań jest identyfikacja poziomu i jakości życia osób niepełnosprawnych. Uzyskane wyniki pomogą tworzyć nowe inicjatywy ukierunkowane na osoby z zaburzeniami psychicznymi i narządów ruchu, w obszarach, w których pomoc jest potrzebna. Wynikami badań pragniemy podzielić się na konferencji, „Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku” zaplanowanej na 9-10.06.2016 r. Prosimy o wypełnienie kwestionariuszy. Z góry serdecznie dziękujemy za umożliwienie realizacji celu.

Zespół

KWESTIONARIUSZE DOSTĘPNE TUTAJ

Location

University of Wroclaw

Faculty of Law, Administration and Economics

The Faculty of Law, Administration and Economics is located in the city centre at ul. Uniwersytecka 7-10

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

CONTACT

Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

tel: 605 063 983; 503 372 788

2 + 6 =

Research centres

Lectures

Days of the conference

Number of participants