Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku

9 – 10.06.2016 r., Wrocław

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Jakość Życia Osób Niepełnosprawnych Na Początku XXI Wieku

Główny cel konferencji to aktywizacja środowiska naukowego i biznesowego na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez ukazanie problemów z jakimi zmagają się w życiu codziennym.

Niepełnosprawność w różnych formach dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, osób w wieku produkcyjnym, jak i starszych. Bez względu na rodzaj dysfunkcji (wzroku, słuchu, ruchu) czy przewlekłych chorób, każdy niepełnosprawny zasługuje na pełne uczestnictwo w życiu publicznym, szacunek środowiska i poczucie własnej wartości – normalności w relacjach międzyludzkich. Przekonani o ważności tej tematyki pragniemy zaprosić Państwa do udziału w tegorocznej konferencji.

Celem konferencji jest aktywizacja środowiska naukowego i biznesowego na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez ukazanie problemów z jakimi zmagają się w życiu codziennym. Założeniem organizatorów jest identyfikacja i prezentacja podstawowych problemów prawnych, medycznych, ekonomicznych i społecznych osób niepełnosprawnych oraz propozycja ich konkretnych rozwiązań. W trakcie konferencji przedstawione zostaną różne aspekty życia osób niepełnosprawnych w kontekście jego jakości. Wiele uwagi zostanie poświęcone problematyce wykluczenia i integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Adresatami konferencji są osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób niepełnosprawnych, pracownicy centrów pomocy rodzinie i ośrodków wspierania rodziny, przedstawiciele instytucji samorządowych zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych oraz środowisko akademickie zawodowo związane z problematyką niepełnosprawnych.

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, która odbyła się 11 czerwca 2015 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fotorelacja z tegorocznej edycji Konferencji

Fotorelacja z zeszłorocznej edycji Konferencji

PROGRAM

08:00 – 09:00
Rejestracja uczestników


09:00 – 10:00
Otwarcie konferencji, wystąpienie zaproszonych gości


SESJA I – O ludzkiej normalności i niepełnosprawności w społeczeństwie, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Grażyna Światowy

Ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Godność i ubóstwo osoby upośledzonej w świetle chrześcijańskiej etyki społecznej


Mgr Aleksandra Busse-Brandyk, Radio Szafir, Normalni czy jeszcze nie zdiagnozowani – o normalnym traktowaniu niepełnosprawności


Ks. prof. PWT, dr hab. Sławomir Stasiak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Uzdrowienia Jezusa jako przywracanie niepełnosprawnych do społeczeństwa


Dr Hanna Castel, Ben Gurion University, Beer Sheva, Israel, Promoting Equality of Persons with Disabilities in Israel


10:00 – 11:30
Dr Ulrike Kurth, Westfalen-Kolleg Paderborn, Integration oder Inklusion – was kann Bildung leisten


Felix Schneider, Westfalen-Kolleg Paderborn, Disabled in Germany


Robert Nederkoorn, ROC van Amsterdam, Disabled in the Netherlands


Mgr Adam Włodarczyk, Fundacja Nie Widzę Problemu, Podejście metodyczne do badań nad niepełnosprawnością


Mgr Paweł Parus, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Nie ma barier Dolny Śląsk


11:30 – 12:00
Przerwa kawowa


SESJA II – Diagnoza niepełnosprawności – ujęcie prawne i medyczne, s. 2D

Prowadzący sesję: prof.dr hab. Urszula Kalina-Prasznic; dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski, Samodzielność, integracja i niedyskryminacja osób niepełnosprawnych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i Karcie Praw Podstawowych UE


Katarzyna Sobańska-Laskowska, Pełnomocnik Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Działalność Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami


Dr Elżbieta Hoffman, Orzecznik ZUS, Działalność orzecznika – problemy praktyczne


Dr Witold Wnukiewicz, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Między leczeniem a rehabilitacją – luka w systemie opieki zdrowotnej


Prof. UWr dr hab. Bernadeta Szczupał, Uniwersytet Wrocławski, Prawo pacjenta przewlekle chorego do poszanowania jego godności

12:00 – 14:00

Dr hab. Agnieszka Skowron, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wpływ opieki farmaceutycznej na jakość życia


Dr inż. Konrad Żak, Apteka prywatna, Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych


Dr Magdalena Wieczorkowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Niepełnosprawność – między medykalizacją a demedykalizacją


Mgr Małgorzata Witkowska, Centrum Psychiatrii i Psychologii „Mariamed” w Lubinie, Znaczenie twórczości artystycznej w leczeni i aktywizowaniu osób z chorobą psychiczną


Krzysztof Marciniak, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom, Powołanie Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych


14:00 – 15:00
Przerwa


SESJA IIIa – Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Leon Olszewski, dr Urszula Banaszczak-Soroka


Dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia, Zatrudnienie wspomagane formą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami


Dr Katarzyna Kutek-Sładek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową


Mgr Monika Piega, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Absolwent z niepełnosprawnością w obliczu rynku pracy


Mgr Emilia Sielicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nierówności społeczne – bariery dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy


Mgr Katarzyna Godek, Uniwersytet Wrocławski, Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy

15:00 – 16:30

Mgr Bartosz Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Służbie Cywilnej


Joanna Olszowy, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu, Jakość życia osób niepełnosprawnych jako kategoria ekonomiczna


Mgr Jolanta Żurakowska, Dyskryminacja osób z Zespołem Downa


Dr inż. Dorota Kwiatkowska – Ciotucha, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Problemy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce


Mgr Dorota Kowalska, Uniwersytet Wrocławski, Zatrudnienie ON w kontekście wyzwań dla dolnośląskiego biznesu oraz barier i stereotypów


SESJA IIIb – Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, s. 2.02D

Prowadzący sesję: Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka, dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska


Prof. dr. Maria M. Kicheva-Kirova, prof. dr. Stoyan O. Kirov, College of Tourism Blagoevgrad, Opportunities for development of tourism for people with disabilities


Prof. dr. Mariya Stankova, College of Tourism Blagoevgrad, Improving the quality of life through Balneotourism practices: the Bulgarian experience


Dr Anna Krajewska-Smardz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Sharing economy w opinii turystów niepełnosprawnych ruchowo


Dr Joanna Gładyszewska-Cylulko, Uniwersytet Wrocławski, Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia osób z niepełnosprawnością na przykładzie osób niewidomych i słabowidzących


Mgr Wit Jędrzejewski, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start Wrocław, dr. hab. prof. PO Aleksander Stuła, Politechnika Opolska, mgr Olga Komarnicka-Jędrzejewska, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Koszykówka na wózkach na przełomie wieków

15:00 – 16:30

Dr Piotr Stańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Osoba niepełnosprawna – aspekt kompetencji w świetle teorii Kody-Emocje


Dorota Chlebuś, Andrzej Motyka, DASHIRA, „Praktyka Śmiechu” jako innowacyjna metoda edukacyjna, integracyjna i rozwojowa – skutecznie poprawiająca jakość życia osób niepełnosprawnych


Agnieszka Samol, Uniwersytet Opolski, Moje życie bez barier


Mgr Agnieszka Rajman, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Postrzeganie osób z niepełnosprawnością w Niemczech


16:30
Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

 SESJA IV – O rozmiarach niepełnosprawności w polskim społeczeństwie, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. UE, dr hab. Olga Kowalczyk, dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka


Dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jaka polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych?


Bartosz Kotecki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych proponowane przez DWUP


Prof. nadzw. UEP, dr hab. Grażyna Dehnel, Urząd Statystyczny w Poznaniu/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr Tomasz Klimanek, Urząd Statystyczny w Poznaniu/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w świetle estymacji pośredniej


09:30 – 11:00


Dr Radosław Antczak, Główny Urząd Statystyczny, Niepełnosprawni na rynku pracy w świetle badań GUS


Mgr Alicja Zajenkowska-Kozłowska, Główny Urząd Statystyczny, Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 2014 r.


Dr Elżbieta Stańczyk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Statystyczny obraz niepełnosprawności w województwie dolnośląskim


11:00 – 11:30
Przerwa kawowa


SESJA PLAKATOWA


11:00 – 11:30
Mgr Agata Girul, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Profile społeczno-demograficzne aktywnych zawodowo mieszkańców woj. dolnośląskiego w świetle wyników NSP 2011


SESJA Va – Specyfika funkcjonowania osób niepełnosprawnych – rodzina, szkoła, środowisko pracy, otoczenie, s. 2.02D

Prowadzący sesję: prof. nadzw. SGH, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. nadzw. UWr, dr hab. Janina Kundera


Prof. nadzw. SGH, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością


Dr hab. Beata Cytowska, Uniwersytet Wrocławski, Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w optyce ich rodziców


Dr Olga Komorowska, Uniwersytet Gdański, Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech


Dr Krystyna Gilga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kształcenie osób z niepełnosprawnością w uczelniach wyższych

11:30 – 13:00

Dr Paweł Cylulko, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sztuka muzyczna a jakość życia osób z niepełnosprawnością wzrokową


Mgr Marek Marchewka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Weterani poszkodowani. Rzeczywistość życia po powrocie z misji


Mgr Marcin Lerka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ponadgimnazjalnej


SESJA Vb – Pomiar jakości życia, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, mgr inż. Halina Woźniak


Prof. UWr, dr hab. Stanisław Kłopot, Uniwersytet Wrocławski, Socjo-demograficzne uwarunkowania jakości życia niepełnosprawnych


Mgr Anna Bieńkuńska, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Wybrane aspekty jakości życia osób niepełnosprawnych w Polsce (na podstawie badań GUS)


Dr Piotr Rogala, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym – studium przypadku


11:30 – 13:00


Dr Katarzyna Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Postawy wobec własnych ograniczeń osób niepełnosprawnych


Dr Łukasz Jurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jakość życia zawodowego osób opiekujących się starszymi członkami rodziny


Mgr Tomasz Kasprzak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności osób głuchoniewidomych w Polsce i Republice Czeskiej. Analiza porównawcza


13:00 – 14:00
Przerwa


 SESJA VI – Znaczenie innowacji społeczno-technologicznych w dążeniu do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta


Dr inż. Bartosz Kunka, AssisTech Sp. z o.o., C-Eye – rehabilitacja mózgu poprzez kanał wzrokowy


Dr inż. Aleksandra Królak, Politechnika Łódzka, Ocena wybranych platform e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego


Mgr Alicja Choma, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wpływ nowoczesnych technologii na życie społeczne osób niepełnosprawnych

14:00 – 15:30

Dr Iwona Jagoszewska, Uniwersytet Wrocławski, Nowe technologie a poprawa jakości życia osób z wadą słuchu


Mgr Grzegorz Tymoszyk Centrum Sektor 3, Organizacje pozarządowe – zrzeszanie i działania na rzecz osób niepełnosprawnych


Mgr Kiriakos Chatzipentidis, Uniwersytet Wrocławski, Biblioterapia rodzeństwa dzieci z autyzmem


15:30
Podsumowanie  konferencji

08:00 – 09:00
Rejestracja uczestników

09:00 – 10:00
Otwarcie konferencji, wystąpienie zaproszonych gości

SESJA I – O ludzkiej normalności i niepełnosprawności w społeczeństwie, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Grażyna Światowy

Ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Godność i ubóstwo osoby upośledzonej w świetle chrześcijańskiej etyki społecznej

Mgr Aleksandra Busse-Brandyk, Radio Szafir, Normalni czy jeszcze nie zdiagnozowani – o normalnym traktowaniu niepełnosprawności

Ks. prof. PWT, dr hab. Sławomir Stasiak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Uzdrowienia Jezusa jako przywracanie niepełnosprawnych do społeczeństwa

Dr Hanna Castel, Ben Gurion University, Beer Sheva, Israel, Promoting Equality of Persons with Disabilities in Israel

Dr Ulrike Kurth, Westfalen-Kolleg Paderborn, Integration oder Inklusion – was kann Bildung leisten

Felix Schneider, Westfalen-Kolleg Paderborn, Disabled in Germany

Robert Nederkoorn, ROC van Amsterdam, Disabled in the Netherlands

Mgr Adam Włodarczyk, Fundacja Nie Widzę Problemu, Podejście metodyczne do badań nad niepełnosprawnością

Mgr Paweł Parus, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Nie ma barier Dolny Śląsk

11:30 – 12:00
Przerwa kawowa

SESJA II – Diagnoza niepełnosprawności – ujęcie prawne i medyczne, s. 2D

Prowadzący sesję: prof.dr hab. Urszula Kalina-Prasznic; dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski, Samodzielność, integracja i niedyskryminacja osób niepełnosprawnych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i Karcie Praw Podstawowych UE

Katarzyna Sobańska-Laskowska, Pełnomocnik Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Działalność Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami

Dr Elżbieta Hoffman, Orzecznik ZUS, Działalność orzecznika – problemy praktyczne

Dr Witold Wnukiewicz, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Między leczeniem a rehabilitacją – luka w systemie opieki zdrowotnej

Prof. UWr dr hab. Bernadeta Szczupał, Uniwersytet Wrocławski, Prawo pacjenta przewlekle chorego do poszanowania jego godności

Dr hab. Agnieszka Skowron, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wpływ opieki farmaceutycznej na jakość życia

Dr inż. Konrad Żak, Apteka prywatna, Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dr Magdalena Wieczorkowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Niepełnosprawność – między medykalizacją a demedykalizacją

Mgr Małgorzata Witkowska, Centrum Psychiatrii i Psychologii „Mariamed” w Lubinie, Znaczenie twórczości artystycznej w leczeni i aktywizowaniu osób z chorobą psychiczną

Krzysztof Marciniak, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom, Powołanie Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych

14:00 – 15:00
Przerwa

SESJA IIIa – Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Leon Olszewski, dr Urszula Banaszczak-Soroka

Dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia, Zatrudnienie wspomagane formą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Dr Katarzyna Kutek-Sładek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową

Mgr Monika Piega, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Absolwent z niepełnosprawnością w obliczu rynku pracy

Mgr Emilia Sielicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nierówności społeczne – bariery dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Mgr Katarzyna Godek, Uniwersytet Wrocławski, Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy

Mgr Bartosz Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Służbie Cywilnej

Joanna Olszowy, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu, Jakość życia osób niepełnosprawnych jako kategoria ekonomiczna

Mgr Jolanta Żurakowska, Dyskryminacja osób z Zespołem Downa

Dr inż. Dorota Kwiatkowska – Ciotucha, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Problemy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce

Mgr Dorota Kowalska, Uniwersytet Wrocławski, Zatrudnienie ON w kontekście wyzwań dla dolnośląskiego biznesu oraz barier i stereotypów

SESJA IIIb – Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, s. 2.02D

Prowadzący sesję: Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka, dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Prof. dr. Maria M. Kicheva-Kirova, prof. dr. Stoyan O. Kirov, College of Tourism Blagoevgrad, Opportunities for development of tourism for people with disabilities

Prof. dr. Mariya Stankova, College of Tourism Blagoevgrad, Improving the quality of life through Balneotourism practices: the Bulgarian experience

Dr Anna Krajewska-Smardz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Sharing economy w opinii turystów niepełnosprawnych ruchowo

Dr Joanna Gładyszewska-Cylulko, Uniwersytet Wrocławski, Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia osób z niepełnosprawnością na przykładzie osób niewidomych i słabowidzących

Mgr Wit Jędrzejewski, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start Wrocław, dr. hab. prof. PO Aleksander Stuła, Politechnika Opolska, mgr Olga Komarnicka-Jędrzejewska, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Koszykówka na wózkach na przełomie wieków

Dr Piotr Stańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Osoba niepełnosprawna – aspekt kompetencji w świetle teorii Kody-Emocje

Dorota Chlebuś, Andrzej Motyka, DASHIRA, „Praktyka Śmiechu” jako innowacyjna metoda edukacyjna, integracyjna i rozwojowa – skutecznie poprawiająca jakość życia osób niepełnosprawnych

Agnieszka Samol, Uniwersytet Opolski, Moje życie bez barier

Mgr Agnieszka Rajman, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Postrzeganie osób z niepełnosprawnością w Niemczech

16:30
Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

 SESJA IV – O rozmiarach niepełnosprawności w polskim społeczeństwie, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. UE, dr hab. Olga Kowalczyk, dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

Dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jaka polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych?

Bartosz Kotecki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych proponowane przez DWUP

Prof. nadzw. UEP, dr hab. Grażyna Dehnel, Urząd Statystyczny w Poznaniu/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr Tomasz Klimanek, Urząd Statystyczny w Poznaniu/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w świetle estymacji pośredniej

Dr Radosław Antczak, Główny Urząd Statystyczny, Niepełnosprawni na rynku pracy w świetle badań GUS

Mgr Alicja Zajenkowska-Kozłowska, Główny Urząd Statystyczny, Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 2014 r.

Dr Elżbieta Stańczyk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Statystyczny obraz niepełnosprawności w województwie dolnośląskim

11:00 – 11:30
Przerwa kawowa

SESJA PLAKATOWA

11:00 – 11:30
Mgr Agata Girul, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Profile społeczno-demograficzne aktywnych zawodowo mieszkańców woj. dolnośląskiego w świetle wyników NSP 2011

SESJA Va – Specyfika funkcjonowania osób niepełnosprawnych – rodzina, szkoła, środowisko pracy, otoczenie, s. 2.02D

Prowadzący sesję: prof. nadzw. SGH, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. nadzw. UWr, dr hab. Janina Kundera

Prof. nadzw. SGH, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością

Dr hab. Beata Cytowska, Uniwersytet Wrocławski, Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w optyce ich rodziców

Dr Olga Komorowska, Uniwersytet Gdański, Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech

Dr Krystyna Gilga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kształcenie osób z niepełnosprawnością w uczelniach wyższych

Dr Paweł Cylulko, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sztuka muzyczna a jakość życia osób z niepełnosprawnością wzrokową

Mgr Marek Marchewka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Weterani poszkodowani. Rzeczywistość życia po powrocie z misji

Mgr Marcin Lerka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ponadgimnazjalnej

SESJA Vb – Pomiar jakości życia, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, mgr inż. Halina Woźniak

Prof. UWr, dr hab. Stanisław Kłopot, Uniwersytet Wrocławski, Socjo-demograficzne uwarunkowania jakości życia niepełnosprawnych

Mgr Anna Bieńkuńska, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Wybrane aspekty jakości życia osób niepełnosprawnych w Polsce (na podstawie badań GUS)

Dr Piotr Rogala, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym – studium przypadku

Dr Katarzyna Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Postawy wobec własnych ograniczeń osób niepełnosprawnych

Dr Łukasz Jurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jakość życia zawodowego osób opiekujących się starszymi członkami rodziny

Mgr Tomasz Kasprzak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności osób głuchoniewidomych w Polsce i Republice Czeskiej. Analiza porównawcza

13:00 – 14:00
Przerwa

 SESJA VI – Znaczenie innowacji społeczno-technologicznych w dążeniu do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta

Dr inż. Bartosz Kunka, AssisTech Sp. z o.o., C-Eye – rehabilitacja mózgu poprzez kanał wzrokowy

Dr inż. Aleksandra Królak, Politechnika Łódzka, Ocena wybranych platform e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego

Mgr Alicja Choma, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wpływ nowoczesnych technologii na życie społeczne osób niepełnosprawnych

Dr Iwona Jagoszewska, Uniwersytet Wrocławski, Nowe technologie a poprawa jakości życia osób z wadą słuchu

Mgr Grzegorz Tymoszyk Centrum Sektor 3, Organizacje pozarządowe – zrzeszanie i działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Mgr Kiriakos Chatzipentidis, Uniwersytet Wrocławski, Biblioterapia rodzeństwa dzieci z autyzmem

15:30
Podsumowanie  konferencji

ORGANIZATORZY

KOMITET ORGANIZACYJNY
 • dr hab. Katarzyna Szalonka – Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca
 • dr Wioletta Nowak – Uniwersytet Wrocławski – v-ce przewodnicząca
 • dr Urszula Banaszczak-Soroka – Uniwersytet Wrocławski – sekretarz, koordynator ds. finansowych
 • mgr inż. Halina Woźniak – Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
 • dr Magdalena Homa – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Elżbieta Stańczyk, mgr Agnieszka Ilczuk, mgr inż. Hanna Korpalska-Golec, mgr Danuta Komarowska, Leszek Łukaszewicz – Urząd Statystyczny we Wrocławiu
 • mgr Adam Włodarczyk – Fundacja Nie Widzę Problemu
 • Natalia Duda – Prezes SKN Rising Business Leaders – Uniwersytet Wrocławski
 • Maciej Świderski – Wiceprezes SKN Rising Business Leaders – Uniwersytet Wrocławski
 • Yifan Fu – Uniwersytet Wrocławski

KOMITET NAUKOWY
 • prof. dr hab. inż. Edward Chlebus – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Aleksandr Gugnin – Politechnika Rzeszowska
 • prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Henryk Mruk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Leon Olszewski – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Zdzisław Pisz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Iga Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Grażyna Światowy – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr. Teoman Duman – International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. nadzw. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Janina Kundera, prof. nadzw. UWr – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Agnieszka Skowron – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Katarzyna Szalonka – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Tibor János Karlovitz – International Research Institute sro, Komárno, Slovakia
 • dr Wioletta Nowak – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Lucyna Witek – Politechnika Rzeszowska
 • dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka – Urząd Statystyczny we Wrocławiu

PARTNERZY

logo2_en

PATRONATY HONOROWE

 

logo3_en

PATRONAT MEDIALNY

 

Media_en

SPONSORZY

INFORMACJE

Tematyka

Podstawowe obszary badawcze:

SESJA I – O ludzkiej normalności i niepełnosprawności w społeczeństwie

SESJA II – Diagnoza niepełnosprawności – ujęcie prawne i medyczne

SESJA IIIa – Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

SESJA IIIb – Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych

SESJA IV – O rozmiarach niepełnosprawności w polskim społeczeństwie

SESJA Va – Specyfika funkcjonowania osób niepełnosprawnych – rodzina, szkoła, środowisko pracy, otoczenie

SESJA Vb – Pomiar jakości życia

SESJA VI – Znaczenie innowacji społeczno-technologicznych w dążeniu do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych

Terminy

 • 15 kwietnia 2016r. – termin zgłaszania prelegentów oraz tematów referatów wraz z abstraktami
 • 20 maja 2016r. – kwalifikacja artykułów do publikacji
 • 31 maja 2016r. – ostateczny termin przesłania tekstu referatu drogą elektroniczną zgodnie z szablonem czasopisma

Publikacje

Autorzy decydują o formie wystąpienia: prezentacja na sesji plenarnej, sesja plakatowa, publikacje w monografii konferencyjnej lub w następującym czasopiśmie:

 • Ekonomia. Wrocław Economic Review [online] 6 pkt

Abstrakty

Instrukcje wydawnicze

 • Publikacja – Wymagania zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez wydawnictwo. (http://ekon.sjol.eu/page/dla-autorow-92)
 • Prezentacja na sesji plenarnej – Prezentację prosimy przesłać najpóźniej dzień przed konferencją na podany adres e-mail oraz posiadać na nośniku pendrive
 • Postery – rozmiar plakatu – A1, orientacja – dowolna; postery prosimy dostarczyć najpóźniej godz. przed konferencją, zgłoszenia na wykonanie posteru prosimy wysłać na e-mail konferencji do 6 czerwca

Opłaty

Udział konferencji jest bezpłatny.

Badania naukowe

PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIACH

Szanowni Państwo, Fundacja Nie Widzę Problemu wraz z Uniwersytetem Wrocławskim prowadzi po raz drugi badania dotyczące jakości życia osób niepełnosprawnych. Pierwsze badania wykonaliśmy w 2015 roku wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku a wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Niepełnosprawność” nr 3/2015. Tegoroczne badania są realizowane wśród osób z dysfunkcją fizyczną i psychiczną. Przygotowaliśmy narzędzia pomiarowe w postaci anonimowych kwestionariuszy ankietowych. Prosimy o wypełnienie kwestionariuszy przez osoby z orzeczoną niepełnosprawnością fizyczną (ruchową) i psychiczną. Celem badań jest identyfikacja poziomu i jakości życia osób niepełnosprawnych. Uzyskane wyniki pomogą tworzyć nowe inicjatywy ukierunkowane na osoby z zaburzeniami psychicznymi i narządów ruchu, w obszarach, w których pomoc jest potrzebna. Wynikami badań pragniemy podzielić się na konferencji, „Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku” zaplanowanej na 9-10.06.2016 r. Prosimy o wypełnienie kwestionariuszy. Z góry serdecznie dziękujemy za umożliwienie realizacji celu.

Zespół

KWESTIONARIUSZE DOSTĘPNE TUTAJ

Lokalizacja

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego znajduję się przy ul. Uniwersytecka 7-10; SALA 2D – w samym centrum miasta.

WPAE

KONTAKT

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

tel: 605 063 983; 503 372 788

1 + 8 =

Ośrodki naukowe

Wykłady

Dni konferencji

Liczba uczestników

Prof. dr hab. Światowy Grażyna

Profesor zwyczajny Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Badań Marketingowych.
Dyscyplina naukowa: dziedzina: nauki ekonomiczne; specjalności: ekonomika konsumpcji, zachowania nabywców, marketing, badania marketingowe.
Liczba publikacji: 141; w tym książek: 10; wypromowanych doktorów: 12; stanowiska: 1997-2002 rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu; wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi - 2006; organizacje: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego - członek założyciel 1989-2009; International Institute for European Education (Międzynarodowy Instytut Kształcenia Europejskiego) - członek od 1997, członek Prezydium od 1999 (funkcja z wyboru); Stowarzyszenie Rektorów Uczelni Niepaństwowych - członek zwyczajny 1997-2002; Europejskie Koło Gospodarcze przy Konsulacie Niemiec - członek zwyczajny 1997-2002; Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej „Forum” - członek zwyczajny od 2002; Westfälisches Forum für Kultur und Bildung (Westfalskie Forum ds. Kultury i Kształcenia) - członek założyciel od 2003; Stowarzyszenie Wiedzy Obywatelskiej - członek Zarządu od 2007; inne: 10 zrealizowanych międzynarodowych projektów badawczo-edukacyjnych w ramach programów Leonardo da Vinci i Socrates.

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

Pracownik Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pełniła funkcję prodziekana na Wydziale oraz prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce ekonomicznych funkcji państwa ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i finansowania zabezpieczenia społecznego.

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki organizowanych przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wykładowca na kursach i szkoleniach dla lekarzy oraz lekarzy stomatologów w Dolnośląskiej oraz Śląskiej Izbie Lekarskiej.

Prelegent na międzynarodowych i krajowych konferencjach medycznych, bioetycznych i prawniczych. Wykładowca dla studentów międzynarodowego programu wymiany ERASMUS: International Human Rights Law, International Biomedical Law – wykłady kursowe na Uniwersytecie Wrocławskim oraz gościnne na Uniwersytecie Monachijskim.

Wykładowca przedmiotów fakultatywnych dla studentów prawa Uniwersytetu Wrocławskiego: Prawo medyczne, Prawo medyczne w kazusach, Prawo i etyka w medycynie.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Biomedycznego.

Autorka opinii i ekspertyz z zakresu prawa medycznego dla instytucji medycznych oraz w internetowym serwisie Prawo i Zdrowie wydawnictwa Wolters Kluwer, np.: „Zgoda na zabieg medyczny związany ze zwiększonym ryzykiem”, Transport ludzkiego materiału biologicznego”.

dr hab. Mirosława Janoś-Kresło
 
prof. SGH; Zakład Badań Zachowań Konsumentów w Instytucie Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

 Autorka wielu publikacji. Zainteresowania naukowe: usługi społeczne, e-usługi, konsumpcja, marketing usług, ochrona i edukacja konsumentów.

Dr hab. Janina Kundera, prof. nadzw. UWr

Elżbieta Kundera, dr hab. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2005-2012 prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku „Ekonomia” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, kierownik Zakładu Myśli Ekonomicznej w Instytucie Nauk Ekonomicznych. Wykłada ekonomię, historię myśli ekonomicznej i ekonomię społeczną. Jej zainteresowania naukowe dotyczą niemieckiej myśli ekonomicznej i politycznej XIX i XX wieku. Opublikowała dwie monografie wyróżnione nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz wiele artykułów z zakresu myśli ekonomicznej.

prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz

Zajmuje się statystyką, ogólną metodologią nauk oraz metodyką badań naukowych, w szczególności badań ankietowych, a także myśleniem logicznym - autor skryptu z logiki. Redaktor i współautor książki o metodologii badań na temat jakości życia oraz autor dwóch książek "Badania statystyczne" i "Myślenie statystyczne". Członek Directory Board (kadencja 2010), Towarzystwa ISQOLS (International Society for Quality of Life Studies), Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN (kilku kadencji). Przewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS) we Wrocławiu. W latach 2005-2010  wiceprezes Rady Głównej PTS.

mgr inż. Halina Woźniak

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), ukończyła również podyplomowe studia menedżerskie na Akademii Ekonomicznej  we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Od wielu lat związana ze statystyką publiczną. Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Od 2004 r. pełni funkcję zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Przez kilka lat współpracowała z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jako trener prowadzący szkolenia centralne w urzędach administracji rządowej w kraju. Członek Komitetu Redakcyjnego w Głównym Urzędzie Statystycznym, Rady Naukowej czasopisma „Śląski Przegląd Statystyczny”, Korpusu Prezydencji Głównego Urzędu Statystycznego w czasie Prezydencji Polski w Unii Europejskiej w 2011 r., wiceprzewodnicząca Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego we Wrocławiu.

dr hab. Olga Kowalczyk

prof.UE – od lat zajmuje się polityką społeczną wobec niepełnosprawności w kontekście całego systemu zabezpieczenia społecznego. W opracowaniach teoretycznych i praktyce społecznej zwraca uwagę na tworzenie szans na aktywizację osób z ciężkimi formami niepełnosprawności poprzez rozwój usług pomocniczych w postaci osobistej asysty. Współpracowała z PFRON, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

Więcej informacji wkrótce...

Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki

Witold Kwaśnicki jest profesorem w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  (kieruje Zakładem Ogólnej Teorii Ekonomii). w 1976 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki o specjalności ‘systemy cybernetyki technicznej’. w 1980 roku obronił pracę doktorską w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr pt. Symulacja pewnej klasy ewolucyjnych procesów rozwoju. w 1995 roku habilitował się na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych o specjalności ‘teoria wzrostu gospodarczego’. Jego zainteresowania badawcze to ekonomia ewolucyjna, procesy innowacyjne, teoria wzrostu gospodarczego, historia myśli ekonomicznej.
Jest inżynierem i ekonomistą z wykształcenia oraz liberałem i ‘wolnorynkowcem’ z przekonania.

Prof. zw. dr hab. Anna Olejniczuk – Merta

Prof. zw. dr hab. Anna Olejniczuk–Merta - Ekonomista. Badania naukowe koncentruje na problematyce roli innowacji i innowacji społecznych w rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Jednocześnie poświęca uwagę konsumpcji jako czynnikowi wpływającemu na równoważenie rozwoju. Ponadto od lat prowadzi badania nad rolą ludzi młodych w gospodarce i społeczeństwie. W 2011roku odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 2011-2014 była członkiem Komitetu Polityki Naukowej.

Leon Olszewski - profesor emerytowany Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (1991-2002), organizator i dyrektor Szkoły Zarządzania (MBA) Uniwersytetu Wrocławskiego (1992-1994, Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzanie w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki ( Zarządzanie Międzynarodowe – (1994-2011), kierownik Katedry Ekonomii  Ośrodka Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego (2002-2005), kierownik seminarium doktorskiego Ośrodka Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego (2002-2005), organizator i redaktor serii Ekonomia Uniwersytetu Wrocławskiego (1994-2011). Visiting professor : (Uniwersytet Fucam w Mons, Belgia (1996), Uniwersytet Paris Panthéon-Assas,Francja , 1996, 2003, 2004), członek Rady Naukowej Association  Internationale des Economistes de Langue Francaise, dyrektor Agence Pologne -Centre de Développement Internationale et des Mouvements Economiques et des Sociaux – Paris.    Obszary badawcze : międzynarodowe stosunki ekonomiczne, zmiany strukturalne w gospodarce światowej, zmiany systemowe w gospodarkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Publikacje, m.in. : Francuska doktryna dominacji gospodarczej, 1982, Dostosowania zewnętrze gospodarki narodowej, 1995 ; Liberalisation des mouvements des capitaux et développement de l’économie nationale, (w:) Mutations contemporaines et développement, S.Rajemison, C.Albagli (red.), l’Harmattan, Paris 2003 ; Intéret privé, intéret général dans les économies centralisées. “Fundamenta Scientiae”, No 2/3, 1988. The concept of space in Perroux’s  theories. "Concepts and Methods in Geography", 1988, Les Changements structurels des pays d’Europe Centrale en transition (1990-2014). Quelques remarques. W : A. Redslob (red.). Croissance, population, protection sociale :  faits et theories face aux enjeux. Editions Panthéon-Assas,  Paris  2016 ;  redaktor kilkunastu prac zbiorowych.

Dr Krystyna Gilga

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii specjalność polityka społeczna, pracownik Katedry Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na stanowisku adiunkta, ponadto pełni funkcję Pełnomocnika rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę polityki społecznej, w tym szczególnie kształcenia osób niepełnosprawnych, oświaty i jej reformy oraz zagadnienia zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych. W trakcie pracy zawodowej brała czynny udział w 10 projektach badawczych dotyczących m.in. rynku pracy, absolwentów oraz osób niepełnosprawnych, w dorobku znajduje się ponad 50 publikacji z zakresu polityki społecznej, głównie edukacji, dostępności uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnością, rynku pracy oraz absolwentów na rynku pracy.

Dr. Hanna Castel

Born Warsaw, Poland. School and professional studies Israel.
Resides in Israel.
Physician – qualifications Hadassah Hebrew University Medical School, Jerusalem.  
Specialist Internal Medicine since 1984 and Geriatric Medicine since 1989.  Attending physician, Division of Internal Medicine, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel.
Senior Lecturer, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University, Beer-Sheva, Israel.

Previously: Israeli Ministry of Health Southern District Chief Geriatrician, founder and director of Memory Clinic, and Director of the Geriatric Department of Mental Health Center, Beer-Sheva, Israel.

Currently: Deputy Director, Department of Internal Medicine “C”, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva. Serves on National Insurance Disability Committee.

Fields of occupational interest: older population disability, geriatric rehabilitation, memory disturbances, dementia, osteoporosis, older population nutrition, gender aspects of medicine.

Academic activity includes clinical teaching of Internal Medicine to early and late year medical students, teaching Communication and Observation Skills to medical students, organization of faculty development workshops for teachers of patient-doctor communication.

Author and coauthor of publications on Dementia, Osteoporosis, Older Population Nutrition, Gender Oriented Medicine, and Patient – Physician Communication Skills training.

Both Dr. Hanna Castel and her late husband, Yona Castel, were affected by poliomyelitis in early childhood. This did not prevent rich lives, for her as physician,   lecturer and trainer, for him as social worker, head of a Vocational Rehabilitation Center, and later Head of the Commission for Equal Rights for Persons with Disabilities, within the Ministry of Justice in Israel.

They brought up 6 children, all of them aware of the relativity of the term "disability", and of the importance of independence and taking responsibility for one's life, with or without disability.   

Bartosz Kotecki

Wicedyrektor ds. Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Ma wieloletnie doświadczenie w obszarze wdrażania i kontroli prawidłowości realizacji trzech perspektyw funduszy z Unii Europejskiej na Dolnym Śląsku. Specjalizuje się w tematyce związanej z realizacją projektów UE, promocji przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

Prof. Dr. Mariya Stankova works as a lecturer at the College of Tourism - Blagoevgrad. Her research interests and publications are in the fields of tourism and destinations' management, competitiveness and sustainable development. Prof. Stankova's professional and community involvement are also connected to the chairing of the Tourism Council of Blagoevgrad and the implementation of various projects in the tourism sector.

dr Łukasz Jurek

Ekonomista, polityk społeczny i gerontolog. Adiunkt w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Działalność naukowo-dydaktyczna oscyluje wokół ekonomicznych aspektów procesu starzenia się ludności. Autor wielu tekstów naukowych poświęconych polityce senioralnej.

mgr Paweł Parus
 
Osoba z niepełnosprawnością ruchową poruszająca się na wózku od 2000 roku.  Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Od 2008 roku realizuje działania związane z aktywizacją osób niepełnosprawnych jako prezes i założyciel Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych. Od 2008 roku pracuje przy projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe związanych z: edukacją obywatelską, aktywizacją osób niepełnosprawnych, aktywnością społeczną oraz wsparciem osób dotkniętych zagrożeniem wykluczenia społecznego – w charakterze szkoleniowca, konsultanta, koordynatora i kierownika. Współuczestniczył w przygotowaniach Wrocławia do Euro 2012 jako konsultant.
2011 – 2015 przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Od 2015 Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych
Reżyser filmów dokumentalnych „Przełamywanie barier” i „Zwyciężymy”, kierownik produkcji filmu „EuroIntegracja”. Współautor publikacji „Forum organizacji pozarządowych gminy Siechnice i okolic” 2013. Autor tekstów, felietonista Gazety Wrocławskiej.
Laureat Certyfikatu „Wrocław bez barier 2011” za niesztampową i konsekwentną aktywizację osób niepełnosprawnych.

Instytut Nauk Ekonomicznych

Początek obecnemu Instytutowi Nauk Ekonomicznych dała Katedra Ekonomii Politycznej, powołana w kwietniu 1946 r., której zespół tworzyli byli pracownicy Katedry Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zakres badawczy Katedry obejmował teorię ekonomii i funkcjonowanie gospodarki rynkowej. w okresie 70. lat swego istnienia Instytut przekształcił się organizacyjnie.

W związku z utworzeniem kierunku studiów ekonomia w 1999 r. ukształtowała się obecna struktura Instytutu i dziś składa się on z Ośrodka Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej i 6 zakładów (Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Myśli Ekonomicznej, Ogólnej Teorii Ekonomii, Polityki Gospodarczej, Statystyki i Badań Operacyjnych oraz Zarządzania Finansami). w INE zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym 9 samodzielnych. Poszerzył się też obszar badawczy o nowe dziedziny – ekonomię międzynarodową, integrację europejską, ekonomię alternatywną, teorię i politykę konkurencji, marketing, ekonomię ilościową, rynek kapitałowy i jego instrumenty oraz wnioskowanie statystyczne. Osiągnięcia autorów wywodzących się z różnych zakładów Instytutu są tu znaczące. Instytut Nauk Ekonomicznych wyróżniał się zawsze pod względem aktywności międzynarodowej i udziałem pracowników w programach międzynarodowych w partnerstwie z uczelniami Unii Europejskiej i Europy Wschodniej oraz prowadzeniem studiów dla studentów zagranicznych. Ważnym aspektem działalności naukowej Instytutu są konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe, poświęcone zagadnieniom teoretycznym i praktycznym gospodarki.

W Instytucie wydawane są dwa czasopisma naukowe: Ekonomia. Economic Review i Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. Pracownicy INE włączają się do prac wielu organizacji i towarzystw naukowych. Aktywnie uczestniczą też w wykładach w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

dr hab. Janina Kundera, prof. nadzw. UWr.

 

 Geneza powstania kierunku Ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Długa droga do finału

Początki dyskusji prowadzonej na Uniwersytecie Wrocławskim dotyczącej powołania kierunku Ekonomia (częściej mówiono o wydziale nauk ekonomicznych) sięgają lat osiemdziesiątych. W 1988 roku, na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczął działalność nowy Wydział Nauk Społecznych z kierunkami: nauki polityczne, filozofia i socjologia. Ambicją kierownictwa nowego Wydziału, a zwłaszcza Dziekana prof. dr hab. Bronisława Pasierba było włączenie Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa i Administracji do struktury Wydziału Nauk Społecznych.

Propozycja ta miała pewne poparcie ówczesnych władz rektorskich, które podkreślały

potrzebę rozwoju ekonomii jako dyscypliny uniwersyteckiej w formie wydziału, a we wstępnej fazie jako kierunku w ramach powstałego nowego Wydziału. Toczyły się wówczas formalne i nieformalne rozmowy, które miały na celu przekonanie doc. Tomasza Afeltowicza i doc. Leona Olszewskiego o zaletach i korzyściach włączenia Katedry Ekonomii Politycznej do struktury Wydziału Nauk Społecznych.

Zespół pracowników Katedry kierowanej przez doc. Tomasza Afeltowicza oraz kierowników zakładów: doc. Rafała Soergensteina –  kierownika Ekonomii Politycznej Socjalizmu i doc. Leona Olszewskiego – kierownika Ekonomii Politycznej Kapitalizmu, wyraził stanowczy sprzeciw proponowanym zmianom. Stanowisko kierownictwa Katedry wsparły władze dziekańskie Wydziału Prawa i Administracji. Oficjalnie zostało ono przedstawione władzom rektorskim przez dziekana Wydziału, który podkreślił, że Katedra Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa i Administracji, mając długoletnią tradycję harmonijnej współpracy ekonomistów z prawnikami Wydziału, jest mocno zintegrowana z pozostałymi jednostkami Wydziału. Poza tym, wypracowała już wstępny strategiczny cel wzmocnienia personalnego i rozwinięcia badań naukowych w warunkach otwierania się Uniwersytetu na świat.

Zmiana systemu społeczno-politycznego i gospodarczego rozpoczęta w 1990 roku przyniosła w sferze nauki i szkolnictwa wyższego, podobnie jak w innych dziedzinach, radykalne zmiany. Uniwersytet Wrocławski uzyskał autonomię spełniając wysokie wymagania jakościowe.

W 1991 roku, po odejściu na emeryturę doc. Tomasza Afeltowicza, na stanowisko dyrektora Instytutu został powołany prof. dr hab. Leon Olszewski. Zasadniczymi celami, jakie nakreślił on na początku kadencji było: nawiązanie szerokich kontaktów z uczelniami europejskimi, umożliwiających wymianę naukową studentów i pracowników, zreformowanie programów dydaktycznych, w tym uruchomienie wykładów z ekonomii w języku angielskim oraz zintensyfikowanie pracy badawczej dzięki organizowanym przez Instytut międzynarodowym konferencjom i seminariom, a także utworzeniu working papers Instytutu.

Stosunkowo szybko udało się rozpocząć realizację kilku wspólnych projektów z uczelniami zagranicznymi oraz uruchomić serię  Ekonomia obok istniejących serii Acta Universitatis Wratislaviensis.

W 1991 roku, Prorektor prof. dr hab. Józef Ziółkowski zwrócił się do dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych prof. Leona Olszewskiego z propozycją zorganizowania studiów z zakresu ekonomii z udziałem wykładowców zagranicznych przy wsparciu organizacyjnym i materialnym Fundacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaproponowany przez prof. Leona Olszewskiego program, opracowany przy współudziale, m.in. dra. Jerzego Supernata i dra. Marcina Winiarskiego, został przyjęty przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego i uruchomiony w październiku 1991 roku. Program miał charakter studiów MBA.

Uruchomienie Szkoły Zarządzania, pod kierownictwem prof. dr hab. Leona Olszewskiego (Programme Director) od samego początku miało na celu stworzenie mocnej podstawy do utworzenia specjalizacji/kierunku Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji, co zostało zapisane w porozumieniach o współpracy z partnerami zagranicznymi uczelni. Cel ten przedstawił także Prorektor prof. dr hab. Józef Ziółkowski na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w październiku 1993 roku.

Wykorzystując wcześniej nawiązane kontakty z uczelniami zagranicznymi (m.in. w ramach visiting profesor) dyrektor Instytutu prof. Leon Olszewski doprowadził w 1992 r. do podpisania kontraktu Tempus Joint European Projects (JEP) z Uniwersytetem FUCAM Mons-Louvain (Belgia). Umowa umożliwiła sfinansowanie działalności dydaktycznej wykładowców zagranicznych w Szkole Zarządzania, wymianę studentów oraz zakup niezbędnego wyposażenia materialnego. Realizacja wymienionego JEP-u umożliwiła również zakup pierwszych komputerów i oprogramowania dla Instytutu Nauk Ekonomicznych, który jako pierwsza jednostka na Wydziale, mógł zorganizować pracownię komputerową, pod kierownictwem mgr Elżbiety Lech,  służącą nie tylko pracownikom i studentom Instytutu oraz Szkoły Zarządzania, ale także studentom całego Wydziału Prawa i Administracji.

W 1993 roku, z inicjatywy dra. Jarosława Kundery, którą poparli wszyscy pracownicy Instytutu, utworzono Ośrodek Badań i Dokumentacji EWG. Pierwsze wyposażenie Ośrodka (biurka, komputery, kserokopiarka) pochodziło ze środków wymienionego JEP-u z Uniwersytetem w Mons. Dziekan Wydziału udostępnił pokój (405, budynek A).

W 1994 roku, Prorektor prof. dr hab. Józef Ziółkowski, sprawujący patronat nad Szkołą Zarządzania w ramach Fundacji Uniwersytetu Wrocławskiego, zwrócił się do dziekana Wydziału Prawa i Administracji z propozycją przejęcia Szkoły i kontynuowania jej działalności w rozszerzonym programie dotychczasowych specjalności prawniczych i ekonomicznych w ramach Wydziału. Trudne do rozstrzygnięcia kwestie finansowe stanęły jednak na przeszkodzie kontynuacji Szkoły Zarządzania w dotychczasowej formie, a także włączenia jej w struktury Wydziału Prawa i Administracji. Te trudności doprowadziły do zamknięcia etapu podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie Wrocławskim.

Aby kontynuować program Szkoły Zarządzania w formie możliwej do realizacji na Wydziale Prawa i Administracji, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych prof. Leon Olszewski przedstawił Radzie Wydziału Prawa i Administracji projekt uruchomienia studiów podyplomowych pod nazwą Podyplomowe Studium Zarządzania w Warunkach Umiędzynarodowienia Gospodarki. Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (Nr 97/95 z dnia 24 października 1995 r. w sprawie utworzenia w/w Studium) rozpoczęto zajęcia we wrześniu 1996 roku. Kierownictwo Studium powierzono prof. dr hab. Leonowi Olszewskiemu.

W latach 1996-1997 zaszły znaczące zmiany w potencjale naukowym Instytutu. Rozszerzyły się możliwości prowadzenia zajęć specjalistycznych z rachunkowości i analizy ekonomicznej dzięki zatrudnieniu nowego pracownika dr inż. Anny Ćwiąkały-Małys. W maju 1997 roku, stopień dr hab. uzyskał dr Jarosław Kundera, a w czerwcu tego roku dr Janina Elżbieta Kundera. Dr Barbara Jurczyk złożyła pracę habilitacyjną.

Rozwój kadry naukowej Instytutu stworzył jakościowo nową sytuację dotyczącą od dawna rozważanych możliwości uruchomienia studiów ekonomicznych w pełnym zakresie. W toku spotkań z Rektorem prof. dr hab. Wojciechem Wrzesińskim, a następnie z Rektorem prof. dr hab. Romanem Dudą i prorektorami prof. dr hab. Zdzisławem Latajką oraz prof. dr hab. Beatą Zagórską, dyrektor Instytutu prof. dr hab. Leon Olszewski uzyskał zgodę na podjęcie konkretnych działań na rzecz uruchomienia nowego kierunku – Ekonomii w ramach struktury Wydziału Prawa i Administracji. Wstępny projekt kierunku został przedstawiony przez prof. dr hab. Leona Olszewskiego na Senacie Uniwersytetu Wrocławskiego w maju 1996 roku.

Utworzenie nowego kierunku na Wydziale Prawa, Administracji wiązało się z koniecznością wzmocnienia kadrowego Instytutu o nowych pracowników o statusie profesora tytularnego. Władze rektorskie i dziekańskie wyraziły zgodę na zatrudnienie nowych pracowników niezbędnych do realizacji wymienionego przedsięwzięcia. Prof. dr hab. Leon Olszewski otrzymał także zapewnienie Rektora prof. dr hab. Romana Dudy oraz Dziekana prof. dr hab. Zdzisława Kegla o daleko idącej pomocy materialnej (m. in. przyznanie obiektu dydaktycznego dla nowego kierunku). Planowano umieszczenie kierunku Ekonomii w budynku przy ul. Szewskiej.

Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu wszystkich pracowników Instytutu, pod kierownictwem zastępcy dyrektora Instytutu, prof. dr hab. Urszuli Kaliny-Prasznic, bardzo szybko zostały przygotowane odpowiednie programy studiów licencjackich i magisterskich (ramowy program studiów stacjonarnych o dwóch specjalnościach, obsada kadrowa, zasady rekrutacji i egzaminów wstępnych itp.). Poza specjalizacją z zakresu zarządzania, która faktycznie funkcjonowała od czasu utworzenia Szkoły Zarządzania, zgodnie z sugestią władz rektorskich przygotowano również specjalizację Integracja Europejska. Jej animatorem i głównym wykonawcą był dr hab. Jarosław Kundera.

W związku z tworzeniem nowej struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Leon Olszewski zwrócił się do prof. dr hab. Cezarego Józefiaka z prośbą o opinię dotyczącą zasadności wniosku o utworzenie nowego kierunku i ocenę kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej do realizacji zadań związanych z przedsięwzięciem postawionym przed Instytutem Nauk Ekonomicznych. Przygotowane programy studiów oraz potencjał dydaktyczny i naukowy Instytutu zostały przez prof. dr hab. Cezarego Józefiaka pozytywnie ocenione.

            W dniu 16 marca 1998 roku, Rada Wydziału poparła jednogłośnie wniosek Instytutu Nauk Ekonomicznych o utworzenie kierunku Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po przedstawieniu wniosku na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu przez dyrektora Instytutu, prof. dr hab. Leona Olszewskiego, z dniem 1 października 1999 roku utworzono kierunek studiów "Ekonomia" na Wydziale Prawa i Administracji, prowadzony w trybie stacjonarnym i zaocznym. Studia zostały zorganizowane w systemie dwustopniowym: 3 lata studiów licencjackich i 2 lata uzupełniających studiów magisterskich o specjalnościach: integracja europejska i ekonomia menedżerska.

Realizując podjęte zobowiązania, dyrektor Instytutu zapewnił zatrudnienie nowych profesorów: prof. dr hab. Jerzego Jakubczyca (1999), prof. dr hab. Witolda Kwaśnickiego (2000) i prof. dr hab. Tadeusza Bednarskiego (2002).

Wewnętrzne zmiany potencjału kadrowego Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz zatrudnienie profesorów, znanych i cenionych w środowisku wrocławskim i ogólnopolskim, stworzyły warunki do wystąpienia Instytutu z wnioskiem o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk ekonomicznych. Dzięki prof. dr hab. Henrykowi Ratajczakowi, dyrektorowi Stacji PAN w Paryżu, prof. dr hab. Leon Olszewski miał możliwość przeprowadzenia wstępnej rozmowy z przedstawicielem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat procedury związanej z uzyskaniem prawa do przeprowadzania przewodów doktorskich przez Instytut Nauk Ekonomicznych.

W 2002 roku, nastąpiła zmiana kierownictwa Instytutu. Prof. dr hab. Leon Olszewski zakończył kadencję dyrektora Instytutu. W październiku 2002 roku, na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych z udziałem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marka Bojarskiego, nowy dyrektor Instytutu, dr hab. Elżbieta Kundera, prof. UWr, zapewniła, że będzie kontynuować działania podjęte przez dotychczasowego dyrektora Instytutu prof. dr. hab. Leona Olszewskiego, dotyczące szybkiego przygotowania wniosku o nadanie Instytutowi Nauk Ekonomicznych uprawnień do przeprowadzania przewodów doktorskich.

Prof. zw. dr hab. Leon Olszewski

Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w latach 1991-2002

 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu posiada długoletnie doświadczenie w zakresie realizacji badań statystycznych, w tym zbierania, opracowywania i przechowywania danych oraz udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych.
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) stanowi profesjonalne zaplecze informacyjne i analityczno-badawcze organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych jed¬nostek realizujących politykę społeczno-ekonomiczną w regionie.

Do głównych zadań Urzędu Statystycznego we Wrocławiu należy m.in.: realizacja zadań ogólnopolskich wykonywanych na rzecz statystyki publicznej (np. prowadzenie obsługi krajowych rejestrów urzędowych – REGON  i TERYT czy prowadzenie badań ankietowych w gospodarstwach domowych/rolnych i w punktach sprzedaży detalicznej), prowadzenie badań z zakresu statystyki samorządów terytorialnych i statystyki badań produktowych, prowadzenie prac związanych z administrowaniem zasobami informacyjnymi i metadanymi Banku Danych Lokalnych (największego w Polsce bezpłatnego, uporządkowanego i udostępnianego w Internecie zbioru informacji statystycznych), a także prowadzenie działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej na temat przemian społecznych i procesów gospodarczych w województwie dolnośląskim, w tym w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej.
Pracownicy Urzędu Statystycznego, w ramach popularyzacji statystyki, prowadzą szeroko zakrojoną działalność edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, studentów, przedstawicieli administracji publicznej oraz środowiska naukowego, która ma na celu podniesienie poziomu wiedzy o statystyce publicznej i jej zasobach informacyjnych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z nich.

Urząd Statystyczny współpracuje z wieloma instytucjami i środowiskami, w tym m.in. z: Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, (w ramach Regionalnego Forum Terytorialnego oraz Dolnośląskiego Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego, przy opiniowaniu dokumentów strategicznych oraz aktualizacji wskaźników w systemie STRATEG), Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim (w zakresie wymiany informacji), przedstawicielami środowiska naukowego – Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu (w zakresie wzajemnej edukacji, popularyzacji wiedzy statystycznej, wymiany doświadczeń,  organizacji konferencji, opracowywania wspólnych artykułów i referatów) oraz Krajowym Urzędem Statystycznym Saksonii, Urzędem Statystycznym Bawarii oraz Czeskim Urzędem Statystycznym w Pradze i jego Przedstawicielstwem w Libercu (w ramach Euroregionu Nysa oraz prac nad rozwojem transgranicznego polsko-czesko-niemieckiego banku danych Cross-Border Friendship Database).

Pracownicy Urzędu brali udział w różnych projektach dofinansowywanych ze środków europejskich, takich jak:
• „System Informacyjny Statystyki Publicznej-2” – SISP-2 – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (m.in. budowa aplikacji Dziedzinowych Baz Wiedzy – Produkcja Przemysłowa, Atlas Regionów),
• „Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020” Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (realizacja prac badawczych: „Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu bezpieczeństwa publicznego przydatnych do oceny dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”, „Pozyskanie nowych wskaźników dotyczących realizacji usług publicznych z zakresu partycypacji społecznej”, „Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych” oraz „Zachowania komunikacyjne ludności w Polsce”),
• STRATEG – w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (realizacja zadania badawczego „Opracowanie systemu wskaźników pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych, możliwych do włączenia do Banku Danych Lokalnych, w celu usprawnienia procesów związanych z zasilaniem systemu STRATEG zasobami Regionalnych Programów Operacyjnych”).

Fundacja Nie Widzę Problemu

Tworzymy i wspieramy działania ukierunkowane na poprawę jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posiadamy doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi m.in. z dysfunkcją narządu wzroku oraz poszerzamy swoją wiedzę w zakresie pracy z osobami z dysfunkcją narządów ruchu oraz zaburzeniami psychicznymi i innymi dysfunkcjami. Jesteśmy zespołem wolontariuszy, który poza swoją aktywnością zawodową pragnie wykorzystać swoje umiejętności do realizacji działań społecznych.

Studenckie Koło Naukowe Rising Business Leaders

Organizacja studencka działająca od 2014 r. na WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego. Zrzesza najbardziej ambitnych studentów, którzy chcą zwiększyć swe szanse na rynku pracy, pogłębiając swoją wiedzę – zwłaszcza w aspekcie praktycznym. Organizator wielu wydarzeń naukowych, warsztatów oraz debat m.in. „Trzecia Regionalna Konferencja ESFL w Polsce”; Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski"; Ogólnopolska Konferencja naukowa pt. „Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej Ii – Trybunały, Sądy, Wolność gospodarcza”