Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku

9 – 10.06.2016 r., Wrocław

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Jakość Życia Osób Niepełnosprawnych Na Początku XXI Wieku

Główny cel konferencji to aktywizacja środowiska naukowego i biznesowego na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez ukazanie problemów z jakimi zmagają się w życiu codziennym.

Niepełnosprawność w różnych formach dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, osób w wieku produkcyjnym, jak i starszych. Bez względu na rodzaj dysfunkcji (wzroku, słuchu, ruchu) czy przewlekłych chorób, każdy niepełnosprawny zasługuje na pełne uczestnictwo w życiu publicznym, szacunek środowiska i poczucie własnej wartości – normalności w relacjach międzyludzkich. Przekonani o ważności tej tematyki pragniemy zaprosić Państwa do udziału w tegorocznej konferencji.

Celem konferencji jest aktywizacja środowiska naukowego i biznesowego na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez ukazanie problemów z jakimi zmagają się w życiu codziennym. Założeniem organizatorów jest identyfikacja i prezentacja podstawowych problemów prawnych, medycznych, ekonomicznych i społecznych osób niepełnosprawnych oraz propozycja ich konkretnych rozwiązań. W trakcie konferencji przedstawione zostaną różne aspekty życia osób niepełnosprawnych w kontekście jego jakości. Wiele uwagi zostanie poświęcone problematyce wykluczenia i integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Adresatami konferencji są osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób niepełnosprawnych, pracownicy centrów pomocy rodzinie i ośrodków wspierania rodziny, przedstawiciele instytucji samorządowych zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych oraz środowisko akademickie zawodowo związane z problematyką niepełnosprawnych.

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, która odbyła się 11 czerwca 2015 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fotorelacja z tegorocznej edycji Konferencji

Fotorelacja z zeszłorocznej edycji Konferencji

PROWADZĄCY

prof. dr hab. Grażyna Światowy

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

Uniwersytet Wrocławski

dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. nadzw. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Janina Kundera, prof. nadzw. UWr

Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr inż. Halina Woźniak

Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego we  Wrocławiu

dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Witold Kwaśnicki

Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta

Akademia Leona Koźmińskiego

 

prof. dr hab. Leon Olszewski

Uniwersytet Wrocławski

PRELEGENCI

dr Krystyna Gilga

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 dr Hanna Castel

Ben Gurion University

 Bartosz Kotecki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

 

 prof. dr Mariya Stankova

College of Tourism Blagoevgrad  

dr Łukasz Jurek

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

   mgr Paweł Parus

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

PROGRAM

08:00 – 09:00
Rejestracja uczestników

09:00 – 10:00
Otwarcie konferencji, wystąpienie zaproszonych gości

SESJA I – O ludzkiej normalności i niepełnosprawności w społeczeństwie, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Grażyna Światowy

Ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Godność i ubóstwo osoby upośledzonej w świetle chrześcijańskiej etyki społecznej

Mgr Aleksandra Busse-Brandyk, Radio Szafir, Normalni czy jeszcze nie zdiagnozowani – o normalnym traktowaniu niepełnosprawności

Ks. prof. PWT, dr hab. Sławomir Stasiak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Uzdrowienia Jezusa jako przywracanie niepełnosprawnych do społeczeństwa

Dr Hanna Castel, Ben Gurion University, Beer Sheva, Israel, Promoting Equality of Persons with Disabilities in Israel

10:00 – 11:30
Dr Ulrike Kurth, Westfalen-Kolleg Paderborn, Integration oder Inklusion – was kann Bildung leisten

Felix Schneider, Westfalen-Kolleg Paderborn, Disabled in Germany

Robert Nederkoorn, ROC van Amsterdam, Disabled in the Netherlands

Mgr Adam Włodarczyk, Fundacja Nie Widzę Problemu, Podejście metodyczne do badań nad niepełnosprawnością

Mgr Paweł Parus, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Nie ma barier Dolny Śląsk

11:30 – 12:00
Przerwa kawowa

SESJA II – Diagnoza niepełnosprawności – ujęcie prawne i medyczne, s. 2D

Prowadzący sesję: prof.dr hab. Urszula Kalina-Prasznic; dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski, Samodzielność, integracja i niedyskryminacja osób niepełnosprawnych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i Karcie Praw Podstawowych UE

Katarzyna Sobańska-Laskowska, Pełnomocnik Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Działalność Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami

Dr Elżbieta Hoffman, Orzecznik ZUS, Działalność orzecznika – problemy praktyczne

Dr Witold Wnukiewicz, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Między leczeniem a rehabilitacją – luka w systemie opieki zdrowotnej

Prof. UWr dr hab. Bernadeta Szczupał, Uniwersytet Wrocławski, Prawo pacjenta przewlekle chorego do poszanowania jego godności

12:00 – 14:00

Dr hab. Agnieszka Skowron, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wpływ opieki farmaceutycznej na jakość życia

Dr inż. Konrad Żak, Apteka prywatna, Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dr Magdalena Wieczorkowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Niepełnosprawność – między medykalizacją a demedykalizacją

Mgr Małgorzata Witkowska, Centrum Psychiatrii i Psychologii „Mariamed” w Lubinie, Znaczenie twórczości artystycznej w leczeni i aktywizowaniu osób z chorobą psychiczną

Krzysztof Marciniak, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom, Powołanie Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych

14:00 – 15:00
Przerwa

SESJA IIIa – Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Leon Olszewski, dr Urszula Banaszczak-Soroka


Dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia, Zatrudnienie wspomagane formą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Dr Katarzyna Kutek-Sładek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową

Mgr Monika Piega, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Absolwent z niepełnosprawnością w obliczu rynku pracy

Mgr Emilia Sielicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nierówności społeczne – bariery dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Mgr Katarzyna Godek, Uniwersytet Wrocławski, Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy

15:00 – 16:30

Mgr Bartosz Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Służbie Cywilnej

Joanna Olszowy, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu, Jakość życia osób niepełnosprawnych jako kategoria ekonomiczna

Mgr Jolanta Żurakowska, Dyskryminacja osób z Zespołem Downa

Dr inż. Dorota Kwiatkowska – Ciotucha, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Problemy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce

Mgr Dorota Kowalska, Uniwersytet Wrocławski, Zatrudnienie ON w kontekście wyzwań dla dolnośląskiego biznesu oraz barier i stereotypów

SESJA IIIb – Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, s. 2.02D

Prowadzący sesję: Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka, dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska


Prof. dr. Maria M. Kicheva-Kirova, prof. dr. Stoyan O. Kirov, College of Tourism Blagoevgrad, Opportunities for development of tourism for people with disabilities

Prof. dr. Mariya Stankova, College of Tourism Blagoevgrad, Improving the quality of life through Balneotourism practices: the Bulgarian experience

Dr Anna Krajewska-Smardz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Sharing economy w opinii turystów niepełnosprawnych ruchowo

Dr Joanna Gładyszewska-Cylulko, Uniwersytet Wrocławski, Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia osób z niepełnosprawnością na przykładzie osób niewidomych i słabowidzących

Mgr Wit Jędrzejewski, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start Wrocław, dr. hab. prof. PO Aleksander Stuła, Politechnika Opolska, mgr Olga Komarnicka-Jędrzejewska, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Koszykówka na wózkach na przełomie wieków

15:00 – 16:30

Dr Piotr Stańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Osoba niepełnosprawna – aspekt kompetencji w świetle teorii Kody-Emocje

Dorota Chlebuś, Andrzej Motyka, DASHIRA, „Praktyka Śmiechu” jako innowacyjna metoda edukacyjna, integracyjna i rozwojowa – skutecznie poprawiająca jakość życia osób niepełnosprawnych

Agnieszka Samol, Uniwersytet Opolski, Moje życie bez barier

Mgr Agnieszka Rajman, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Postrzeganie osób z niepełnosprawnością w Niemczech

16:30
Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

 SESJA IV – O rozmiarach niepełnosprawności w polskim społeczeństwie, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. UE, dr hab. Olga Kowalczyk, dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka


Dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jaka polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych?

Bartosz Kotecki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych proponowane przez DWUP

Prof. nadzw. UEP, dr hab. Grażyna Dehnel, Urząd Statystyczny w Poznaniu/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr Tomasz Klimanek, Urząd Statystyczny w Poznaniu/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w świetle estymacji pośredniej

09:30 – 11:00

Dr Radosław Antczak, Główny Urząd Statystyczny, Niepełnosprawni na rynku pracy w świetle badań GUS

Mgr Alicja Zajenkowska-Kozłowska, Główny Urząd Statystyczny, Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 2014 r.

Dr Elżbieta Stańczyk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Statystyczny obraz niepełnosprawności w województwie dolnośląskim

11:00 – 11:30
Przerwa kawowa

SESJA PLAKATOWA


11:00 – 11:30
Mgr Agata Girul, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Profile społeczno-demograficzne aktywnych zawodowo mieszkańców woj. dolnośląskiego w świetle wyników NSP 2011

SESJA Va – Specyfika funkcjonowania osób niepełnosprawnych – rodzina, szkoła, środowisko pracy, otoczenie, s. 2.02D

Prowadzący sesję: prof. nadzw. SGH, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. nadzw. UWr, dr hab. Janina Kundera


Prof. nadzw. SGH, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością

Dr hab. Beata Cytowska, Uniwersytet Wrocławski, Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w optyce ich rodziców

Dr Olga Komorowska, Uniwersytet Gdański, Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech

Dr Krystyna Gilga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kształcenie osób z niepełnosprawnością w uczelniach wyższych

11:30 – 13:00

Dr Paweł Cylulko, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sztuka muzyczna a jakość życia osób z niepełnosprawnością wzrokową

Mgr Marek Marchewka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Weterani poszkodowani. Rzeczywistość życia po powrocie z misji

Mgr Marcin Lerka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ponadgimnazjalnej

SESJA Vb – Pomiar jakości życia, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, mgr inż. Halina Woźniak


Prof. UWr, dr hab. Stanisław Kłopot, Uniwersytet Wrocławski, Socjo-demograficzne uwarunkowania jakości życia niepełnosprawnych

Mgr Anna Bieńkuńska, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Wybrane aspekty jakości życia osób niepełnosprawnych w Polsce (na podstawie badań GUS)

Dr Piotr Rogala, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym – studium przypadku

11:30 – 13:00

Dr Katarzyna Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Postawy wobec własnych ograniczeń osób niepełnosprawnych

Dr Łukasz Jurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jakość życia zawodowego osób opiekujących się starszymi członkami rodziny

Mgr Tomasz Kasprzak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności osób głuchoniewidomych w Polsce i Republice Czeskiej. Analiza porównawcza

13:00 – 14:00
Przerwa

 SESJA VI – Znaczenie innowacji społeczno-technologicznych w dążeniu do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta


Dr inż. Bartosz Kunka, AssisTech Sp. z o.o., C-Eye – rehabilitacja mózgu poprzez kanał wzrokowy

Dr inż. Aleksandra Królak, Politechnika Łódzka, Ocena wybranych platform e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego

Mgr Alicja Choma, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wpływ nowoczesnych technologii na życie społeczne osób niepełnosprawnych

14:00 – 15:30

Dr Iwona Jagoszewska, Uniwersytet Wrocławski, Nowe technologie a poprawa jakości życia osób z wadą słuchu

Mgr Grzegorz Tymoszyk Centrum Sektor 3, Organizacje pozarządowe – zrzeszanie i działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Mgr Kiriakos Chatzipentidis, Uniwersytet Wrocławski, Biblioterapia rodzeństwa dzieci z autyzmem

15:30
Podsumowanie  konferencji

08:00 – 09:00
Rejestracja uczestników

09:00 – 10:00
Otwarcie konferencji, wystąpienie zaproszonych gości

SESJA I – O ludzkiej normalności i niepełnosprawności w społeczeństwie, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Grażyna Światowy

Ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Godność i ubóstwo osoby upośledzonej w świetle chrześcijańskiej etyki społecznej

Mgr Aleksandra Busse-Brandyk, Radio Szafir, Normalni czy jeszcze nie zdiagnozowani – o normalnym traktowaniu niepełnosprawności

Ks. prof. PWT, dr hab. Sławomir Stasiak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Uzdrowienia Jezusa jako przywracanie niepełnosprawnych do społeczeństwa

Dr Hanna Castel, Ben Gurion University, Beer Sheva, Israel, Promoting Equality of Persons with Disabilities in Israel

Dr Ulrike Kurth, Westfalen-Kolleg Paderborn, Integration oder Inklusion – was kann Bildung leisten

Felix Schneider, Westfalen-Kolleg Paderborn, Disabled in Germany

Robert Nederkoorn, ROC van Amsterdam, Disabled in the Netherlands

Mgr Adam Włodarczyk, Fundacja Nie Widzę Problemu, Podejście metodyczne do badań nad niepełnosprawnością

Mgr Paweł Parus, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Nie ma barier Dolny Śląsk

11:30 – 12:00
Przerwa kawowa

SESJA II – Diagnoza niepełnosprawności – ujęcie prawne i medyczne, s. 2D

Prowadzący sesję: prof.dr hab. Urszula Kalina-Prasznic; dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski, Samodzielność, integracja i niedyskryminacja osób niepełnosprawnych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i Karcie Praw Podstawowych UE

Katarzyna Sobańska-Laskowska, Pełnomocnik Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Działalność Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami

Dr Elżbieta Hoffman, Orzecznik ZUS, Działalność orzecznika – problemy praktyczne

Dr Witold Wnukiewicz, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Między leczeniem a rehabilitacją – luka w systemie opieki zdrowotnej

Prof. UWr dr hab. Bernadeta Szczupał, Uniwersytet Wrocławski, Prawo pacjenta przewlekle chorego do poszanowania jego godności

Dr hab. Agnieszka Skowron, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wpływ opieki farmaceutycznej na jakość życia

Dr inż. Konrad Żak, Apteka prywatna, Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dr Magdalena Wieczorkowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Niepełnosprawność – między medykalizacją a demedykalizacją

Mgr Małgorzata Witkowska, Centrum Psychiatrii i Psychologii „Mariamed” w Lubinie, Znaczenie twórczości artystycznej w leczeni i aktywizowaniu osób z chorobą psychiczną

Krzysztof Marciniak, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom, Powołanie Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych

14:00 – 15:00
Przerwa

SESJA IIIa – Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Leon Olszewski, dr Urszula Banaszczak-Soroka

Dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia, Zatrudnienie wspomagane formą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Dr Katarzyna Kutek-Sładek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową

Mgr Monika Piega, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Absolwent z niepełnosprawnością w obliczu rynku pracy

Mgr Emilia Sielicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nierówności społeczne – bariery dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Mgr Katarzyna Godek, Uniwersytet Wrocławski, Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy

Mgr Bartosz Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Służbie Cywilnej

Joanna Olszowy, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu, Jakość życia osób niepełnosprawnych jako kategoria ekonomiczna

Mgr Jolanta Żurakowska, Dyskryminacja osób z Zespołem Downa

Dr inż. Dorota Kwiatkowska – Ciotucha, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Problemy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce

Mgr Dorota Kowalska, Uniwersytet Wrocławski, Zatrudnienie ON w kontekście wyzwań dla dolnośląskiego biznesu oraz barier i stereotypów

SESJA IIIb – Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, s. 2.02D

Prowadzący sesję: Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka, dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Prof. dr. Maria M. Kicheva-Kirova, prof. dr. Stoyan O. Kirov, College of Tourism Blagoevgrad, Opportunities for development of tourism for people with disabilities

Prof. dr. Mariya Stankova, College of Tourism Blagoevgrad, Improving the quality of life through Balneotourism practices: the Bulgarian experience

Dr Anna Krajewska-Smardz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Sharing economy w opinii turystów niepełnosprawnych ruchowo

Dr Joanna Gładyszewska-Cylulko, Uniwersytet Wrocławski, Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia osób z niepełnosprawnością na przykładzie osób niewidomych i słabowidzących

Mgr Wit Jędrzejewski, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start Wrocław, dr. hab. prof. PO Aleksander Stuła, Politechnika Opolska, mgr Olga Komarnicka-Jędrzejewska, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Koszykówka na wózkach na przełomie wieków

Dr Piotr Stańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Osoba niepełnosprawna – aspekt kompetencji w świetle teorii Kody-Emocje

Dorota Chlebuś, Andrzej Motyka, DASHIRA, „Praktyka Śmiechu” jako innowacyjna metoda edukacyjna, integracyjna i rozwojowa – skutecznie poprawiająca jakość życia osób niepełnosprawnych

Agnieszka Samol, Uniwersytet Opolski, Moje życie bez barier

Mgr Agnieszka Rajman, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Postrzeganie osób z niepełnosprawnością w Niemczech

16:30
Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

 SESJA IV – O rozmiarach niepełnosprawności w polskim społeczeństwie, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. UE, dr hab. Olga Kowalczyk, dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

Dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jaka polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych?

Bartosz Kotecki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych proponowane przez DWUP

Prof. nadzw. UEP, dr hab. Grażyna Dehnel, Urząd Statystyczny w Poznaniu/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr Tomasz Klimanek, Urząd Statystyczny w Poznaniu/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w świetle estymacji pośredniej

Dr Radosław Antczak, Główny Urząd Statystyczny, Niepełnosprawni na rynku pracy w świetle badań GUS

Mgr Alicja Zajenkowska-Kozłowska, Główny Urząd Statystyczny, Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 2014 r.

Dr Elżbieta Stańczyk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Statystyczny obraz niepełnosprawności w województwie dolnośląskim

11:00 – 11:30
Przerwa kawowa

SESJA PLAKATOWA

11:00 – 11:30
Mgr Agata Girul, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Profile społeczno-demograficzne aktywnych zawodowo mieszkańców woj. dolnośląskiego w świetle wyników NSP 2011

SESJA Va – Specyfika funkcjonowania osób niepełnosprawnych – rodzina, szkoła, środowisko pracy, otoczenie, s. 2.02D

Prowadzący sesję: prof. nadzw. SGH, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. nadzw. UWr, dr hab. Janina Kundera

Prof. nadzw. SGH, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością

Dr hab. Beata Cytowska, Uniwersytet Wrocławski, Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w optyce ich rodziców

Dr Olga Komorowska, Uniwersytet Gdański, Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech

Dr Krystyna Gilga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kształcenie osób z niepełnosprawnością w uczelniach wyższych

Dr Paweł Cylulko, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sztuka muzyczna a jakość życia osób z niepełnosprawnością wzrokową

Mgr Marek Marchewka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Weterani poszkodowani. Rzeczywistość życia po powrocie z misji

Mgr Marcin Lerka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ponadgimnazjalnej

SESJA Vb – Pomiar jakości życia, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, mgr inż. Halina Woźniak

Prof. UWr, dr hab. Stanisław Kłopot, Uniwersytet Wrocławski, Socjo-demograficzne uwarunkowania jakości życia niepełnosprawnych

Mgr Anna Bieńkuńska, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Wybrane aspekty jakości życia osób niepełnosprawnych w Polsce (na podstawie badań GUS)

Dr Piotr Rogala, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym – studium przypadku

Dr Katarzyna Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Postawy wobec własnych ograniczeń osób niepełnosprawnych

Dr Łukasz Jurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jakość życia zawodowego osób opiekujących się starszymi członkami rodziny

Mgr Tomasz Kasprzak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności osób głuchoniewidomych w Polsce i Republice Czeskiej. Analiza porównawcza

13:00 – 14:00
Przerwa

 SESJA VI – Znaczenie innowacji społeczno-technologicznych w dążeniu do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta

Dr inż. Bartosz Kunka, AssisTech Sp. z o.o., C-Eye – rehabilitacja mózgu poprzez kanał wzrokowy

Dr inż. Aleksandra Królak, Politechnika Łódzka, Ocena wybranych platform e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego

Mgr Alicja Choma, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wpływ nowoczesnych technologii na życie społeczne osób niepełnosprawnych

Dr Iwona Jagoszewska, Uniwersytet Wrocławski, Nowe technologie a poprawa jakości życia osób z wadą słuchu

Mgr Grzegorz Tymoszyk Centrum Sektor 3, Organizacje pozarządowe – zrzeszanie i działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Mgr Kiriakos Chatzipentidis, Uniwersytet Wrocławski, Biblioterapia rodzeństwa dzieci z autyzmem

15:30
Podsumowanie  konferencji

ORGANIZATORZY

Instytut Nauk Ekonomicznych – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

http://ine.prawo.uni.wroc.pl

Urząd Statystyczny

http://wroclaw.stat.gov.pl

Fundacja Nie widzę problemu

http://niewidzeproblemu.eu

SKN Rising Business Leaders

https://www.facebook.com/RisingBusinessLeaders

KOMITET ORGANIZACYJNY
 • dr hab. Katarzyna Szalonka – Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca
 • dr Wioletta Nowak – Uniwersytet Wrocławski – v-ce przewodnicząca
 • dr Urszula Banaszczak-Soroka – Uniwersytet Wrocławski – sekretarz, koordynator ds. finansowych
 • mgr inż. Halina Woźniak – Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
 • dr Magdalena Homa – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Elżbieta Stańczyk, mgr Agnieszka Ilczuk, mgr inż. Hanna Korpalska-Golec, mgr Danuta Komarowska, Leszek Łukaszewicz – Urząd Statystyczny we Wrocławiu
 • mgr Adam Włodarczyk – Fundacja Nie Widzę Problemu
 • Natalia Duda – Prezes SKN Rising Business Leaders – Uniwersytet Wrocławski
 • Maciej Świderski – Wiceprezes SKN Rising Business Leaders – Uniwersytet Wrocławski
 • Yifan Fu – Uniwersytet Wrocławski

KOMITET NAUKOWY
 • prof. dr hab. inż. Edward Chlebus – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Aleksandr Gugnin – Politechnika Rzeszowska
 • prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Henryk Mruk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Leon Olszewski – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Zdzisław Pisz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Iga Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Grażyna Światowy – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr. Teoman Duman – International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. nadzw. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Janina Kundera, prof. nadzw. UWr – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Agnieszka Skowron – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Katarzyna Szalonka – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Tibor János Karlovitz – International Research Institute sro, Komárno, Slovakia
 • dr Wioletta Nowak – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Lucyna Witek – Politechnika Rzeszowska
 • dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka – Urząd Statystyczny we Wrocławiu

PARTNERZY

logo2_en

PATRONATY HONOROWE

 

logo3_en

PATRONAT MEDIALNY

 

Media_en

SPONSORZY

INFORMACJE

Tematyka

Podstawowe obszary badawcze:

SESJA I – O ludzkiej normalności i niepełnosprawności w społeczeństwie

SESJA II – Diagnoza niepełnosprawności – ujęcie prawne i medyczne

SESJA IIIa – Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

SESJA IIIb – Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych

SESJA IV – O rozmiarach niepełnosprawności w polskim społeczeństwie

SESJA Va – Specyfika funkcjonowania osób niepełnosprawnych – rodzina, szkoła, środowisko pracy, otoczenie

SESJA Vb – Pomiar jakości życia

SESJA VI – Znaczenie innowacji społeczno-technologicznych w dążeniu do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych

Terminy

 • 15 kwietnia 2016r. – termin zgłaszania prelegentów oraz tematów referatów wraz z abstraktami
 • 20 maja 2016r. – kwalifikacja artykułów do publikacji
 • 31 maja 2016r. – ostateczny termin przesłania tekstu referatu drogą elektroniczną zgodnie z szablonem czasopisma

Publikacje

Autorzy decydują o formie wystąpienia: prezentacja na sesji plenarnej, sesja plakatowa, publikacje w monografii konferencyjnej lub w następującym czasopiśmie:

 • Ekonomia. Wrocław Economic Review [online] 6 pkt

Abstrakty

Instrukcje wydawnicze

 • Publikacja – Wymagania zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez wydawnictwo. (http://ekon.sjol.eu/page/dla-autorow-92)
 • Prezentacja na sesji plenarnej – Prezentację prosimy przesłać najpóźniej dzień przed konferencją na podany adres e-mail oraz posiadać na nośniku pendrive
 • Postery – rozmiar plakatu – A1, orientacja – dowolna; postery prosimy dostarczyć najpóźniej godz. przed konferencją, zgłoszenia na wykonanie posteru prosimy wysłać na e-mail konferencji do 6 czerwca

Opłaty

Udział konferencji jest bezpłatny.

Badania naukowe

PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIACH

Szanowni Państwo, Fundacja Nie Widzę Problemu wraz z Uniwersytetem Wrocławskim prowadzi po raz drugi badania dotyczące jakości życia osób niepełnosprawnych. Pierwsze badania wykonaliśmy w 2015 roku wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku a wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Niepełnosprawność” nr 3/2015. Tegoroczne badania są realizowane wśród osób z dysfunkcją fizyczną i psychiczną. Przygotowaliśmy narzędzia pomiarowe w postaci anonimowych kwestionariuszy ankietowych. Prosimy o wypełnienie kwestionariuszy przez osoby z orzeczoną niepełnosprawnością fizyczną (ruchową) i psychiczną. Celem badań jest identyfikacja poziomu i jakości życia osób niepełnosprawnych. Uzyskane wyniki pomogą tworzyć nowe inicjatywy ukierunkowane na osoby z zaburzeniami psychicznymi i narządów ruchu, w obszarach, w których pomoc jest potrzebna. Wynikami badań pragniemy podzielić się na konferencji, „Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku” zaplanowanej na 9-10.06.2016 r. Prosimy o wypełnienie kwestionariuszy. Z góry serdecznie dziękujemy za umożliwienie realizacji celu.

Zespół

KWESTIONARIUSZE DOSTĘPNE TUTAJ

Lokalizacja

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego znajduję się przy ul. Uniwersytecka 7-10; SALA 2D – w samym centrum miasta.

WPAE

KONTAKT

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

tel: 605 063 983; 503 372 788

7 + 8 =

Ośrodki naukowe

Wykłady

Dni konferencji

Liczba uczestników